بررسي تاثير طرح مدون تغذيه نيمروزي بر شاخص هاي رشد كودكان نوپا در مركز بهداشتي درماني شهيد كاظميان، تهران، 1378

مجله پزشكي اروميه

دوره 11 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اين پژوهش مطالعه اي نيمه تجربي است كه به منظور ”بررسي تاثير طرح مدون تغذيه نيمروزي بر شاخص هاي رشد كودكان نوپا“ صورت گرفته است. در اين پژوهش 90 كودك نوپاي 30-18 ماهه به صورت تصادفي و غير احتمالي آسان طي يك ماه انتخاب و در يكي از دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. دو گروه به لحاظ متغيرهاي مورد نظر (سن، جنس، ميزان قد و وزن كودك و سن، شغل و تحصيلات والدين) همسان بوده و اختلاف معني داري را نشان ندادند (P>0.05) ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه سنجش آگاهي و نگرش عملكرد (توسط پرسشنامه يادآمد 24 ساعته) كه از طريق مصاحبه مستقيم با مادران تكميل گرديده است. ضمنا شاخص هاي رشد (وزن، قد و دور بازو) توسط ابزار استاندارد اندازه گيري شده است. سپس طرح مزبور با روش آموزش چهره به چهره به مادران طي 6 جلسه 15 دقيقه اي به مدت سه ماه به اجرا درآمد و به دنبال آن به مدت 45 روز هيچ گونه مداخله اي انجام نگرديد پس از اين مدت مجددا اطلاعات از دو گروه جمع آوري شد. مقايسه نتايج حاصل اختلاف معني داري را بين آگاهي و نگرش مادران قبل و بعد از اجراي طرح مدون در گروه آزمون به تنهايي و بعد از مداخله در گروه هاي آزمون و شاهد نشان داد (P=0.000). همچنين اختلاف معني داري در عملكرد تغذيه اي مادران در مورد (آهن، كالري و كلسيم) و شاخص رشد وزن در گروه هاي شاهد و آزمون بعد از مداخله نشان داده شد (P<0.05). نتايج اين مطالعه نشان داد كه طرح مدون تغذيه نيمروزي بر شاخص رشد وزن كودكان عملكرد و تغذيه اي و آگاهي و نگرش مادران در مورد تغذيه نيمروزي تاثير داشته است. لذا پيشنهاد مي شود جهت بهبود شاخص هاي رشد كودكان از طرح مدون تغذيه نيمروزي طراحي شده در اين پژوهش استفاده گردد.

Assessment of snack plan of anthropometry of toddler in Shahid Kazemian Hospital, Tehran, 1999
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

This research was a quasi-experimental study conducted for assessment of effect of snack plan on anthropometry to toddler in Tehran. 90 toddler infant aged 18-30 month were randomly selected as the case and control group for a period of one month, by convenience sampling. Regarding all variables (Sex, age, weight, length and job of the parent) two groups were matched and did not show any significant difference between them (P>0.05). Mother’s knowledge, and attitude and practice (24-houre recall) about snack was being interview by a questionnaire. Anthropometry (Length, weight, arm circumference) was measured by standard tools. Then intervention was done for a period of three months. Then 45 days no intervention was carried out. After that time the data were collected. The results showed a significant difference between knowledge and attitude in case group and control before and after the intervention (P=0.000). In addition a significant difference was seen between mother’s practice (About Iron, calorie and calcium) and weight in two groups (P<0.05). Results of this study showed that the snack plan affected the weight and mother’s nutritional practice, knowledge and attitude. Therefore, it is recommended to use the snack plan for improving the anthropometry of toddler infants.