بررسي درصد سلول هاي T و B و زير گروه هاي لنفوسيت هاي T در مجروحين آلوده به گاز خردل در زمان هاي متفاوت بعد از آلوده شدن

مجله پزشكي اروميه

دوره 2 - شماره 1-2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در بررسي هايي كه در سال 1986 توسط گروهي از محققين ژاپني، روي كارگران كارخانجات توليد گازهاي سمي، در شهر هيروشيما انجام شده ثابت گرديده است كه در اين افراد احتمال بروز بيماري هاي ريوي مثل برونشيت مزمن نئوپلاسم ريوي، 37 برابر افراد نرمال است، همچنين انواع سرطان ها در اين افراد، بيش از ديگران مي باشد و ضمنا با بررسي سيستم ايمني اين افراد، ثابت گرديد كه نقص سيستم ايمني سلولي در اين كارگران، هم وجود دارد. بررسي هايي نيز توسط سه گروه از محققين ايراني، در روي سيستم ايمني مجروحين شيميايي، انجام شده است، نتايج اين سه گروه كه در كنگره بين المللي مجروحين شيميايي در مشهد، ارائه شده، باهم مغايرت دارند و در ضمن يادآوري مي شود كه مطالعات اين محققين، در اولين سال مجروح شدن مصدومين صورت گرفته است. لذا در مطالعه اي كه ما در سازمان انتقال خون ايران، انجام داده ايم بيماران را برحسب زمان مجروح شدن، به سه گروه تقسيم كرديم، به اين ترتيب بيماراني كه بترتيب يكسال، دوسال و بيشتر از دو سال، با مواد شيميايي مجروح شده بودند نتايج تست هاي انجام شده را در گروه هاي مختلف كه در ذيل بدان اشاره مي شود، مورد مقايسه قرار داديم: 1) لنفوسيت هاي T و B در سه گروه مجروحين و كنترل به دو روش روزت و منوكلونال بررسي شد. لنفوسيت هاي T در هر سه گروه نسبت به شاهد كاهش نشان مي دهد كه از نظر آماري قابل توجه است، ولي لنفوسيت هاي B در هر سه گروه افزايش نشان مي دهد. 2) لنفوسيت هاي T4 به روش منوكلونال در 50% از مجروحين در هر سه گروه كاهش نشان مي دهد. 3) كشت لنفوسيت ها با PHA در گروه كنترل و مجروحين، مورد بررسي قرار گرفت ولي هيچگونه اختلاف آماري مشاهده نشد. 4) لنفوسيت هاي T8 در 53% از بيماران گروه اول و در 22% بيماران گروه دوم و سوم افزايش نشان مي دهد. 5) نسبت T4/T8 در 71% بيماران گروه اول و در 60% بيماران گروه دوم و سوم كاهش نشان مي دهد، لذا، كاهش T8 و افزايش نسبت T4/T8 در تعدادي از بيماران گروه دوم نشانگر بهبودي اين بيماران مي تواند باشد و عدم بهبودي يا بعبارت ديگر، عدم كاهش T8 در عده ديگري از مجروحين، مي تواند مقدمه ابتلا به تومورهاي بدخيم در آينده باشد، زيرا با بررسي هايي كه محققين ديگر روي مجروحين شيميايي و كارگران كارخانجات گاز خردل انجام داده اند، اثبات كرده اند كه اين گاز كارسينوژنيك است و احتمال ابتلا به تومورهاي بدخيم در اين افراد، بالا است. لذا در طرحي كه پيشنهاد شده، بيماران با نقص سيستم ايمني سلولي ايزوله شده و تحت ايمونوتراپي و بطور دراز مدت مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

Percentage of T-cells, B-cells and T-cell subgroups after Mustard gas injury in different sequences
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Yamakido, etal in 1986 have studied immunological parameters in poison gas workers, and a depression has been observed in immunologic response. Also, the frequency of cancer has reaches as high as 5-fold that of the general population in the present study, CMI were measured in 3 group of Iranian Mustard gas injury. The 1st group were those who had been injured 3 months up to a year before, and the 2nd group were studied one to two years after injury, the 3rd group were studied after 2 years from the time of injury; and the following results were obtained. 1) In comparison with, normal controls (61.5±4), T lymphocytes showed a significant decrease in 50% of three groups (50.71±15.7 and 46.05±15) of poison gas injury, and B lymphocytes were increased, but no significant difference could be seen in mitogen response to PHA. 2) In comparison with normal control, (47±9) T helper cells (T4) in 52% of 1st and 2nd group were significantly decreased (33.14±16.59). 3) T suppressor cells (T8) in 53% of the 1st group, and in 22% of the 2nd group and 3rd groups (27.29±11.77 and 21.4±6.89) were increased in comparison with normal (20±6). 3) Ratio of T4 to T8 in 71% of the 1st group and 60% of the 2nd group and 3rd groups were decreased. So, depression of CMI in poison gas injury was observed after 1, 2, 3 years, which will be discussed in the main paper.