قدرت تشخيصي مجموعه شرح حال، معاينه فيزيكي، راديوگرافي قفسه سينه و نوار قلب در تخمين كارايي سيستوليك بطن چپ

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

دوره 11 - شماره 43

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: در بسياري از موارد به منظور بررسي كسر جهشي بطن چپ از اكوكارديوگرافي استفاده مي شود. از آنجا كه به نظر مي رسد معاينه باليني دقيق و نتايج بررسي هاي پاراكلينيكي ساده تر بتواند با اطمينان كافي كارايي سيستوليك بطن چپ را تخمين بزند، مطالعه حاضر بر روي بيماران مراجعه كننده به بخش اكوكارديوگرافي بيمارستان امام خميني تهران در سال 1380 انجام گرفت. مواد و روش ها: در اين مطالعه تحليلي از نوع مقايسه روش هاي تشخيصي، كليه بيماراني كه جهت تعيين كسر جهشي به بخش اكوكارديوگرافي ارجاع شده بودند (157 نفر) به صورت مستمر مورد بررسي قرار گرفتند. از تمامي بيماران شرح حال گرفته شد و براي آنان معاينه فيزيكي، نوار قلب و راديوگرافي قفسه سينه انجام شد. سپس براساس اطلاعات حاصل و تخمين كسر جهشي براساس الگوي معين، نمونه هاي پژوهشي به سه گروه كسر جهشي «طبيعي»، «پايين» و «احتمالا پايين» تقسيم بندي شدند و نتايج با اكوكارديوگرافي مقايسه شد. براي بررسي قدرت تشخيصي از محاسبه حساسيت، ويژگي، ارزش پيش بيني مثبت و منفي استفاده شد. يافته ها: از بين 157 بيمار مورد بررسي در نهايت به دليل عدم تكميل اطلاعات، 128 نفر مورد بررسي قرار گرفتند. از اين تعداد كسر جهشي بطن چپ در 61 نفر طبيعي، در 52 نفر پايين و در 15 نفر احتمالا پايين تخمين زده شد. نتايج فوق در 90% افراد گروه اول، 63% افراد گروه دوم و 13% افراد گروه سوم به وسيله اكوكارديوگرافي تاييد شد. در مجموع روش نيمه باليني (شرح حال، معاينه فيزيكي، نوار قلب و راديوگرافي سينه) از حساسيت 91%، ويژگي 75%، ارزش پيش بيني مثبت 63% و ارزش پيش بيني 95% براي كشف موارد با كسر جهشي پايين در مقايسه با اكوكارديوگرافي برخوردار بود. نتيجه گيري و توصيه ها: به نظر مي رسد چنانچه در بررسي هاي باليني، گرفتن نوار قلب و راديوگرافي قفسه سينه، كسر جهشي بيمار طبيعي برآورد شود به ويژه زماني كه نوار قلب بيمار طبيعي باشد، نيازي به انجام اكوكارديوگرافي نخواهد بود.

Accuracy of the clinical evaluation, ECG and chest X-ray for prediction of the left ventricular systolic function
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: It seems that with careful review of the history, physical examination, ECG and standard chest radiography, the left ventricular systolic function can be predicted accurately without need for more complex methods. So this study was performed in patients who referred to Imam Khomeini hospital in Tehran in 2001. Materials and Methods: In this descriptive study after taking the past medical history, all patients were examined by one cardiologist and the changes in their ECG and chest x-ray were recorded. Then their left ventricular systolic function was predicted based on the distinct algorithm and classified into three groups: Those with normal ejection fraction, probably low or low ejection fraction. Then these results were compared with the results of echocardiography and sensitivity, specificity and positive and negative predictive values of the semi-clinical method were calculated. Results: The estimation of ejection fractions were confirmed by echocardiography in 90% of the first group, 63% of the second group and 13% of the third group. The semi-clinical method (History+physical exam+ECG+C.R) had 91% sensitivity and 75% specificity for detection of low ejection fraction in left ventricular. The positive predictive value of this method was 63% and its negative prediction value was 95%. Conclusion: It seems that with careful review of the history, physical examination plus ECG and standard chest radiography, the left ventricular systolic function can be evaluated accurately without need for echocardiography.

قیمت : 20,000 ريال