بررسي اثر درشت مغذي ها بر پاسخ هاي متابوليك و قلبي-عروقي افراد ديابتي نوع 2

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

دوره 11 - شماره 43

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: علي رغم شناخت بعضي از تغييرات متابوليك و هموديناميك ناشي از غذا در افراد سالم، پاسخ هاي افراد ديابتي نوع 2 بعد از مصرف غذا و فرآيند هضم، همچنان در پرده ابهام مي باشد. به منظور شناخت تغييرات متابوليك و هموديناميك ناشي از مصرف درشت مغذي ها در افراد ديابتي نوع 2 مطالعه حاضر در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1380 صورت گرفت. مواد و روش ها: تحقيق به روش كارآزمايي باليني روي 15 فرد ديابتي نوع 2 انجام گرفت. پاسخ هاي متابوليك شامل ميزان انسولين، نوراپي نفرين و قند خون، قبل و تا 6 مرحله زماني (15، 30، 60، 90، 120 و 180 دقيقه) بعد از مصرف، نشاسته گندم، كازئينات سديم و روغن زيتون و پاسخ هاي قلبي-عروقي شامل برون ده قلبي و فشار خون سيستوليك قبل و تا 5 مرحله زماني (تا محدوده دو ساعت) بعد از مصرف مواد فوق تعيين شد. نتايج با آزمون هاي آماري تي زوج و آناليز واريانس با اندازه گيري هاي تكراري مورد قضاوت قرار گرفت. يافته ها: 15 فرد ديابتي نوع 2 (4 زن و 11 مرد) با متوسط سني 5.2±38.9 سال و متوسط نمايه توده بدن 1.6±24 كيلوگرم بر متر مربع مورد بررسي قرار گرفتند. پاسخ انسولين در افراد ديابتي بعد از كربوهيدرات و پروتئين افزايش يافت (P<0.05) ولي بعد از دريافت چربي تغييري مشاهده نشد. پاسخ انسولين 3 ساعت بعد از دريافت كربوهيدرات (6±24 ميكرو واحد بر ميلي ليتر) بالاتر از ميزان ناشتا (2.7±12.9 ميكرو واحد بر ميلي ليتر) بود (P<0.01). نوراپي نفرين به دنبال دريافت درشت مغذي ها افزايش يافت (P<0.05). برون ده قلبي تنها بعد از دريافت پروتئين افزايش نشان داد و از 226±4020 ميلي ليتر در دقيقه، قبل از مداخله، به 262±4389 ميلي ليتر در دقيقه بعد از مداخله رسيد (P<0.005). فشار خون سيستوليك بعد از دريافت هر سه ماده مغذي كاهش يافت و كاهش آن بعد از مصرف چربي معني دار بود (P<0.005). نتيجه گيري و توصيه ها: پاسخ هاي متابوليك و قلبي-عروقي افراد ديابتي نوع 2 تحت تاثير درشت مغذي هاي مختلف، با يكديگر متفاوت بود. تحقيقات ديگري با تعداد نمونه بيشتر توصيه مي شود.

The effects of macronutrients on cardiovascular and metabolic responses in type 2 diabetes mellitus
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Information regarding the effects of macronutrients on metabolic and hemodynamic responses in type 2 diabetes mellitus patients is lacking, however, we have information about these responses in healthy subjects. Therefore, this study was designed to explore the effects of macronutrients in diabetics at Shaheed Beheshti University in 2001. Materials and Methods: This clinical trial was carried out on 15 patients with type 2 DM. Insulin and norepinephrine responses were determined before and 15, 30, 60, 90, 120 and 180 minutes after the intake of the wheat starch, sodium caseinat and olive oil while cardiovascular responses such as cardiac output, heart rat, stroke volume and systolic blood pressure measured before and 15, 30, 60, 90 and 120 minutes after these macronutrients. Statistical analyses were done by analysis of variance with repeated measures, independent and dependent t-test. Pearson linear correlations of the responses were used to establish any relationship between cardiovascular and metabolic responses. Results: The mean age of patients (4 women and 11 men) was 38.9±5.2 year and their the mean of body mass index was 24±106 kg/m². Insulin increased significantly following intake of carbohydrate and protein (P<0.05). Insulin changes were not significant after fat intake. Norepinephrine increased significantly following intake of carbohydrate, protein and fat (P<0.05). Post-prandial cardiac output rose only after protein intake (P=0.004). Systolic blood pressure fell after the ingestion of the macronutrients but, it was significant only after the intake of the fat (P=0.003). Conclusion: There were significant differences between all patients for their cardiovascular and metabolic responses after the intake of carbohydrate, protein and fat. For more conclusive data, we recommend more investigations on a larger group of subjects.

قیمت : 20,000 ريال