مقايسه اثر ويتامين B6 و ويتامين E بر علايم سندرم پيش از قاعدگي

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

دوره 9 - شماره 37

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به شيوع سندرم پيش از قاعدگي (PMS) و عوارض شناخته شده فردي و اجتماعي آن و گزارشهايي كه در مورد موفقيت و عدم موفقيت ويتامينهاي B6 و E به طور مجزا وجود داشت و به منظور مقايسه تاثير ويتامينهاي E و B6 و گروه دارونما، اين تحقيق روي دانشجويان خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي طي سال 1379 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقيق به روش كارآزمايي باليني بر روي 93 بيمار مبتلا به PMS صورت پذيرفت. تشخيص PMS براساس سي علامت شكايتهاي استاندارد آن بود. بيماران به طور تصادفي در سه گروه B6 و E و دارونما قرار گرفتند و ويتامين B6 و E و دارونما به مدت 2 ماه براي آنان تجويز گرديد. تغيير وضعيت PMS نسبت به قبل از درمان در داخل هر گروه با آزمون McNemar و بين گروهها با آزمون X² مورد قضاوت آماري قرار گرفت. يافته ها: تحقيق بر روي 93 نفر انجام گرفت. گروهها از نظر عوامل موثر بر PMS مشابه بودند. قبل از درمان، موارد متوسط و شديد PMS در گروه دارونما 29%، در گروه ويتامين B6 برابر با 54.8% و گروه ويتامين E برابر با 54.8% بود (P<0.05). بعد از درمان وضعيت متوسط و شديد در گروه دارونما به ميزان 16.1 درصد (NS) و در گروههاي B6 به ميزان 35.5 درصد (P<0.05) و در گروه ويتامين E به 38.7% كاهش يافت (P<0.07). ويتامين E موجب بهبودي علايم روحي PMS شد (P<0.01). ويتامين B6 موجب بهبودي نسبي علايم جسمي PMS گرديد اما تفاوت بين سه گروه به لحاظ آماري معني دار نبود (P<0.07). نتيجه گيري و توصيه ها: ويتامين B6 و E موجب كاهش علائم در PMS مي شود. انجام يك تحقيق براي مقايسه تاثير ويتامين B6 و E بر روي علايم جسماني و رواني به طور مجزا را توصيه مي نماييم.

Effects of vitamin B6 and vitamin E on premenstrual syndrome (PMS)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Considering the prevalence of PMS, its known individual and social complications and the reports received on success or failure of vitamin B6 and vitamin E respectively, and in order to compare the effects of vitamin E and vitamin B6 on PMS, this research was performed on the students at the dormitory of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences in 2000. Materials & Methods: This experimental study was carried out on 93 subjects with PMS. The PMS diagnosis was based upon 30 standard complaint symptoms. The patients were randomly classified in three groups and vitamin B6, vitamin E and placebo were prescribed for them for two months. After two months, the PMS complaints were studied again and the changes were surveyed in each group by Mc Nemar and among the groups by x² test. Results: The research was carried out on 93 individuals in three 31-member groups. The groups were similar in terms of the factors effective on PMS. Average to severe forms of PMS were 29% in the placebo group, 54.8% in the vitamin B6 group and 54.8% in the vitamin E group (P<0.05). After treatment, the average to severe forms decreased to 16.1% in placebo group (N.S), 35.5% in vitamin B6 group (P<0.05) and 38.7% in vitamin E group (P<0.07). Vitamin E improved psychological symptoms of PMS (P<0.01), and vitamin B6 improved physical symptoms of PMS (P<0.07). This improvement was not statistically significant. Conclusion: Vitamin B6 and vitamin E can decrease PMS symptoms. A research for comparing the effects of vitamin B6 and vitamin E on both the physical and psychological symptoms in isolation is recommended.

قیمت : 20,000 ريال