بررسي روايي و پايايي پرسشنامه 36 گويه اي سنجش سلامت عمومي در كاركنان دانشكده پزشكي شيراز، 1380

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

دوره 10 - شماره 38

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: اندازه گيري درك و احساس افراد و جمعيت در مورد سلامتي خودشان به منظور ارزيابي سودمندي مداخلات و مراقبتهاي بهداشتي اهميت دارد. در اين ميان، پرسش نامه 36 گويه اي سنجش سلامت عمومي يكي از ابزارهايي است كه به طور اختصاصي براي استفاده در جمعيت عمومي و در بين بيماران سرپايي طراحي شده است. از اين رو، به منظور تعيين روايي و پايايي ترجمه فارسي پرسش نامه، اين تحقيق بر روي كاركنان دانشكده پزشكي شيراز در سال 1380 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقيق به روش توصيفي صورت پذيرفت. براي بررسي پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ و براي بررسي روايي از آناليز واريانس يك طرفه كروسكال واليس، ضريب همبستگي رتبه اي اسپرمن و رگرسيون خطي استفاده شد. يافته ها: از تعداد 134 پرسش نامه توزيع شده، 112 پرسش نامه (83.6%) بازگردانده شد. از لحاظ پايايي، همبستگي دروني پرسش نامه در سطح 8 مقياس موجود در پرسش نامه 0.87 بود كه از حد نصاب مورد قبول (0.85) بيشتر بود. در رابطه با روايي سازه، نمره مولفه ذهني و عملكرد جسمي به طور معني داري با افزايش سن كاهش مي يافت و همچنين امتياز افراد متاهل در اين دو جنبه به طور معني داري كمتر از افراد مجرد بود. همچنين ضريب همبستگي بين هشت بعد پرسش نامه و نمرات مولفه ذهني و رواني قابل قبول بود. نتيجه گيري و توصيه ها: پرسش نامه 36 گويه اي سنجش سلامت عمومي ترجمه شده، داراي روايي و پايايي قابل قبول مي باشد. اگرچه گويه هاي مرتبط با سلامت جسمي و رواني نياز به اصلاح دارند، با توجه به سرعت و سهولت به كارگيري آن، توصيه مي شود براي بررسي وضعيت سلامتي افراد و جمعيت مورد استفاده قرار گيرد.

Reliability and validity of SF-36 questionnaire in the staff of Shiraz Medical School, 2001
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Measuring perception of the population about their health in order to evaluate the usefulness of health care is important. To ascertain the reliability and validity of the Persian version of SF-36 health questionnaire, this study was conducted on the staff of Shiraz Medical School in 2001. Materials and Methods: In this descriptive study, we used alpha Cronbach’s coefficient for reliability, one way ANOVA, Spearman’s correlation coefficient, and linear regression for validity. Results: Of some 134 questionnaires distributed, 112 ones (83.6%) were sent back. The responses rate was 83.6%. SF-36 was internally consistent as Cronbach’s-Alpha coefficient was 0.87, which was more than the least recommended of 0.85. The construct validity of SF-36 was acceptable as the scores of physical component score and physical functioning decreased significantly with increasing age. Also, these two scores were less in married people. The correlation between physical and mental component scores and eight scales were acceptable. Conclusion: The reliability and validity of the translated SF-36 were acceptably high. The translated SF-36 questionnaire is recommended for the assessment of population’s health status due to its speed and simpleness. However, the choices regarding physical and psychological health seem to need reform. In the end, more studies with greater sample size to uncover other facts are strongly recommended.

قیمت : 20,000 ريال