مقايسه تاثير پرومتازين و ويتامين B6 بر تهوع و استفراغ حاملگي در زنان باردار بستري شده

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

دوره 10 - شماره 38

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: تهوع و استفراغ يكي از عوارض شايع دوران بارداري است كه در 80% موارد حاملگي مشاهده مي شود. از آنجا كه روشهاي درماني مختلفي جهت تخفيف اين علايم توصيه مي شود، اين تحقيق به منظور مقايسه تاثير پرومتازين و ويتامين B6 بر تخفيف تهوع و استفراغ حاملگي در بيمارستان حكيم هيدجي زنجان طي سال هاي 78-1377 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقيق به روش كارآزمايي باليني (Clinical trial) بر روي 45 نفر زنان باردار 12-6 هفته صورت پذيرفت كه به خاطر تهوع و استفراغ همراه كتوز ادراري، كاهش وزن 2kg در يك ماه گذشته و عدم پاسخ به درمان سرپايي، بستري شده بودند. زنان باردار بر حسب مراجعه و به طور تصادفي به دو گروه 25 و 20 نفري كه از نظر شرايط بارداري يكسان بودند، تقسيم شدند و به ترتيب تحت درمان با يك دوز پرمتازين عضلاني به ميزان 50mg و يك دوز ويتامين B6 عضلاني به ميزان 100mg قرار گرفتند. بهبود تهوع و استفراغ بر حسب ميزان تحمل رژيم غذايي خشك و خارج شدن از ناشتا بودن (NPO) در دو گروه با استفاده از آزمون آماري X² مورد قضاوت قرار گرفت. يافته ها: در گروه پرومتازين عضلاني 80% و در گروه ويتامين B6 به ميزان 40% بهبودي حاصل شد كه از نظر آماري معني دار بود (P<0.01). چهل درصد افراديكه بهبودي اوليه با پرومتازين داشتند دچار عود علائم گرديدند ولي پس از حذف اين تعداد هنوز هم اثر پرومتازين در كاهش علائم بهتر از ويتامين B6 بود. نتيجه گيري و توصيه ها: پرومتازين در بهبود علائم تهوع و استفراغ حاملگي موثرتر از ويتامين B6 عضلاني بود. انجام تحقيقات وسيعتر با در نظر گرفتن عوامل موثر بر تهوع و استفراغ در دوران بارداري توصيه مي شود.

Effectiveness of Promethazin and vitamin B6 on Hyperemesis Gravidarum
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Hyperemesis gravidarum is one of the most problematic events in the first trimester of pregnancy, which is observed in 80% cases of pregnancy. This study was conducted to compare the effectiveness of Promethazin and vitamin B6 in improving the symptoms of pregnancy hyperemesis. Materials and Methods: This experimental study was carried out on 45 patients who had been hospitalized for improving their hyperemesis. They were divided into two groups who were matched based on their pregnancy condition: One group received 50mg intramuscular promethazin daily and the other group received 100g intramuscular vitamin B6 daily. Then, the results were analyzed statistically by X² test. Results: The number of the responses to treatment with promethazin was statistically higher than that of the patients who received vitamin B6 (80% vs. 40% P<0.01). Conclusion: Promethazin is more effective than vitamin B6 in the treatment of hyperemesis gravidarum. More extensive studies in this regard are recommended.

قیمت : 20,000 ريال