ارتباط گروه هاي خوني ABO با پيش آگهي سرطان اوليه پستان

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

دوره 10 - شماره 38

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: سرطان پستان از شايعترين سرطان هاي زنان است كه عوامل متعددي در پيش آگهي آن اهميت دارد. گروههاي خوني ABO از جمله عوامل مطرح در اين پيش آگهي مي باشند كه گزارشهاي متفاوتي از نقش آن در پيش آگهي اين بيماري مطرح گرديده است. به منظور تعيين رابطه گروههاي خوني ABO با پيش آگهي سرطان اوليه پستان، اين تحقيق در سه بيمارستان دانشگاهي شهر تهران طي سالهاي 78-1372 انجام گرفت. مواد و روش ها: اين تحقيق به روش مورد شاهدي بر روي 200 بيمار در دو گروه 100 تايي شاهد (افراد با سرطان پستان و پيش آگهي خوب) و مورد (افراد با سرطان پستان و پيش آگهي بد) و نيز 1000 نمونه از افراد بدون ابتلا به سرطان به عنوان گروه شاهد دوم صورت پذيرفت. اندازه تومور كمتر از 2.5 سانتي متر، بدون درگيري عقده لنفاوي زير بغل به عنوان پيش آگهي خوب و اندازه تومور بزرگتر از 2.5 سانتي متر با درگيري حداقل يك عقده لنفاوي زير بغل به عنوان پيش آگهي بد در نظر گرفته شد. گروه خوني افراد در هر يك از گروههاي فوق به روش آگلوتيناسيون مستقيم تعيين گرديد. Odd's Ratio گروههاي خوني در نمونه ها تعيين و فاصله اطمينان آن با احتمال 95% در جامعه برآورد گرديد. يافته ها: توزيع گروههاي خوني در بيماران با سرطان پستان و افراد نرمال تفاوت معني داري نداشت. با وجود اين، افراد نرمال 31% و بيماران مبتلا به سرطان پستان با پيش آگهي بد به ميزان 45% در مواجهه با گروههاي خوني B و AB بودند (P<0.005). شانس بروز پيش آگهي بد در افراد بيمار داراي آنتي ژن گروه خوني Bا 1.8 برابر افراد فاقد اين آنتي ژن بود و فاصله اطمينان 95% آن در جامعه از حداقل 1.2 تا حداكثر 2.8 برابر برآورد شد. نتيجه گيري و توصيه ها: آنتي ژن گروه خوني B با پيش آگهي بد سرطان پستان رابطه دارد و براي تاييد آن نياز به مطالعات آينده نگر همراه با پيگيري مي باشد كه انجام آن را توصيه مي نمايد.

Role of ABO Blood groups as prognostic factors in primary breast cancer
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Breast cancer is one of the most common malignancies of females. Multiple prognostic factors have been determined for this cancer. In order to determine the relationship between ABO blood groups and prognosis of primary breast cancer, this study was conducted in three teaching hospitals in Tehran from 1994 until 2000. Materials and Methods: This study was carried out on 200 patients with breast cancer in a case-control method. Tumor size less than 2.5cm without lymph node involvement was classified as good prognosis in 100 subjects and tumor size greater than 2.5cm with lymph node metastasis was classified as poor prognosis in 100 patients. 1000 healthy subjects were selected as the second control group. Then, the data were analyzed statistically and odd’s ratio and confidence interval were estimated. Results: Blood group distribution in normal population and patients with breast cancer does not have any statistical difference. Patients with AB and B blood groups had increased the chance for poor prognosis of breast cancer. The prevalence of B and AB blood groups in patients with poor prognosis breast cancer was higher than those with good prognosis cancer (45% vs. 31%, and O.R: 1.8). Conclusion: There is a relationship between the antigen of blood group B and bad prognosis of breast cancer. To confirm this claim, some prospective studies are recommended.

قیمت : 20,000 ريال