نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به شيوع آترواسكلروز و نقش شناخته شده هيپرليپيدمي در ايجاد آن، همچنين وجود گزارش هايي مبني بر تاثير بعضي سبزي ها بر كاهش چربي هاي خون، اين تحقيق به منظور تعيين تاثير سبزي تره تيزك بر چربي هاي خون، در كاركنان دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقيق به روش كارآزمايي باليني از نوع Cross-over بر روي 35 نفر با تري گليسريد كمتر از 400 ميلي گرم در دسي ليتر صورت پذيرفت. نمونه ها به طور تصادفي به گروه هاي مورد و شاهد تقسيم شدند. گروه مورد روزانه 50 گرم سبزي شاهي دريافت كرده و گروه شاهدد سبزي دريافت نكردند. بعد از 3 هفته ميزان ليپيدهاي سرم اندازه گيري شد. پس از يك هفته استراحت جاي افراد گروه مورد و شاهد تعويض و مراحل قبل تكرار شد. تغييرات ليپيدها در داخل گروه با آزمون t مزدوج و بين دو گروه با آزمون t مورد قضاوت آماري قرار گرفت. يافته ها: 35 نفر مورد بررسي قرار گرفتند، سطح سرمي ليپيدها در ابتداي تحقيق در گروههاي مورد مطالعه مشابه بود. در پايان مطالعه ميزان كلسترول در گروه مورد (29±170 ميلي گرم در دسي ليتر) به طور معني داري كمتر از ميزان كلسترول در گروه شاهد (28±201 ميلي گرم در دسي ليتر) گزارش شد (P<0.01). تفاوت معني داري در سطح سرمي تري گليسريد و ليپوپروتئين با دانسيته بالا (HDL-C) بين گروه شاهد و مورد مشاهده نشد. در پايان مطالعه ميزان ليپوپروتئين با دانسيته پايين (LDL-C) در گروه شاهد 33±139 ميلي گرم در دسي ليتر و در گروه مورد 31±109.5 بود كه تفاوت بين دو گروه از نظر آماري معني داري بود (P<0.001). اين تغييرات در داخل گروهها نيز به لحاظ آماري معني دار بود (P<0.0001). نتيجه گيري و توصيه ها: مصرف سبزي شاهي موجب بهبود وضعيت ليپيدهاي سرم مي گردد. مطالعات آينده نگر گسترده تري را جهت تعيين تاثير آن در كاهش خطر ابتلا به آتروسكلروز پيشنهاد مي نمايد.

Effects of garden cress on plasma Lipids
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Regarding the prevalence of atherosclerosis and its complications and the role of hyperlipidemia in cardiovascular disease, this survey was designed to determine the effects of garden cress on plasma lipids. Materials and Methods: This cross-over experimental study was carried out on 35 subjects with triglyceride levels less than 400 mg/dl. They were divided into two groups: In group one 50gr garden cress was given daily for 3 weeks and the control group did not receive any treatment. After a one-week washout period, plasma lipids were measured in both groups. Then, the two groups were switched with each other regarding their treatment and the same experiments were carried out. Results: 35 subjects with mean age of 41.7±6.9 years were studied, and the cholesterol level changed from 193±3.6 mg/dl to 200±27.9 mg/dl (P<0.001) in control group and from 202±28.9 mg/dl to 170±29.2 mg/dl in case group (P<0.001). The changes in TG and HDL cholesterol levels were not significant. LDL cholesterol decreased from 136±31.6 mg/dl to 109±31.4 mg/dl in case group (P<0.001) and increased from 127.5±33.9 to 139±32.9 mg/dl in control group. Conclusion: Garden cress (50 gr/daily) can be effective in hypercholesterolemia because it decreases cholesterol and LDL-Cholesterol levels.

قیمت : 20,000 ريال