عوامل موثر بر مشكلات مرتبط با تندرستي ساكنين منطقه 17 شهر تهران و شناسايي راهكارهاي مناسب در مقابله با آنها

پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

دوره 3 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

تندرستي وضعيتي است كه از عوامل متعددي متاثر مي گردد. براساس نگرش سيستميك و با استفاده از تئوري سيستم ها، براي شناسايي مشكلات موثر بر تندرستي در يك جامعه، بررسي سيستم بهداشت و درمان بتنهايي كافي نيست، بلكه بايد ويژگي هاي جامعه مورد نظر و محيط بزرگتري كه آنرا در برمي گيرد، در اين ارزيابي منظور گردد. مطالعه حاضر با بكارگيري هر دو روش فعال و غير فعال شناسايي مساله، مشكلات موثر بر تندرستي ساكنين منطقه 17 شهر تهران (كه در مطالعه ديگري كه نتايج آن در شماره 9 فصلنامه رفاه اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي منتشر شده است) را مورد بررسي قرار داده تا ضمن ريشه يابي علل بروز معضلات در منطقه ارزيابي ميزان توافق نظرات ساكنين و مسئولين در خصوص علل ايجاد كننده مشكلات، براي حل آنها مداخلات موثر طراحي نمود. اين مطالعه در دو مرحله انجام پذيرفت. در مرحله نخست، مطالعه بصورت كيفي و با استفاده از روش هاي بحث گروهي متمركز (Focus group discussion: FGD) و مصاحبه عميق (In-depth interview) انجام و نظرات مسئولين و كارشناسان اخذ شد. نتايج نشان داد كه گذر راه آهن تهران-تبريز از منطقه مهمترين عامل موثر بر مشكلات مرتبط با تندرستي در منطقه 17 شهر تهران مي باشد. مرحله دوم مطالعه از نوع مقطعي (Cross-sectional) بود كه طي آن ميزان همخواني نظرات مسئولين و مردم مورد سنجش قرار گرفت. نتايج بيانگر انطباق نظرات مردم با مسئولين بود. باتوجه به نتايج حاصله و تلاش هاي گروه تحقيق با سازمان هاي مسئول ارتباطات لازم برقرار گرديد و با برگزاري جلسات توجيهي پيرامون مسائل منطقه و انتقال نتايج تحقيق به مسئولان ذيربط ضمن اعلام نظر مردم و ارائه مستندات به مسئولان شهرداري و راه آهن، اين دو سازمان در خصوص مسائل مشترك توانستند به توافق دست يابند. به اين ترتيب دستيابي به راهكار مناسب از طريق ايجاد فرصتي براي ارائه نظرات مردم به مسئولين و ايجاد هماهنگي بين بخشي و حل مشكلات جامعه با بكارگيري روش هاي علمي و انجام پژوهش هاي جامعه نگر ميسر مي گردد.

Health needs assessment: A study of a district in Tehran, Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective(s): To determine health needs of population living in the Tehran’s 17th municipal district and identify appropriate strategies to deal with them. Methods: This research included 2 phases: The first phase was a qualitative study with 2 stages, focus group discussion, in-depth interview with key informants of the 17th district and expert panel methods with specialists. The second phase was a cross-sectional study carried out with a closed questionnaire based on the results of phase 1. Results: The results of the 1st phase indicated that the presence of railway tracks in the 17th district was the most important problem affecting people’s health status. Comparing the opinions of community leaders and health professionals with those of local residents, and study of cause-effect chain, it was obvious that with the transfer of Tehran-Tabriz railway, the major problems of this area will decrease. On the basis of this we arranged a meeting and invited officials from the municipality and railway organization to convey problems. Conclusion: The findings indicated that it is possible to disseminate community-based investigations to improve public’s heath.

قیمت : 20,000 ريال