پيشنهاد يك سيستم ملي طبقه بندي اقدامات پزشكي براي ايران

پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

دوره 3 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

امروزه ارايه خدمات بهداشتي-درماني با كيفيت مطلوب بدون وجود يك سيستم طبقه بندي اقدامات پزشكي كامل و كارآمد امكان پذير نخواهد بود. با استفاده از اين سيستم نتايج ارايه خدمات بهداشتي-درماني در پرونده بيمار بصورت كدهاي استاندارد ثبت مي شود. اين كدها اساس تحليل اطلاعات براي پژوهشگران، سياست گذاران، برنامه ريزان و ارايه كنندگان خدمات بهداشتي-درماني است. در دهه گذشته در كشورمان برغم تحولات مثبت در بسياري از زمينه هاي بهداشت و درمان به مقوله طبقه بندي اقدامات پزشكي برپايه استانداردهاي بين المللي كمتر توجه شده است. باتوجه به اينكه درحال حاضر در كشور ما، يك سيستم طبقه بندي اقدامات كه بتواند نيازهاي كدگذاران را برآورده كند وجود ندارد، ضرورت اين مطالعه احساس گرديد. اين تحقيق بصورت يك مطالعه مقطعي-مقايسه اي در سال هاي 82-1381 بمنظور مطالعه تطبيقي سيستم هاي ملي طبقه بندي اقدامات پزشكي به زبان انگليسي و پيشنهاد يك سيستم طبقه بندي اقدامات پزشكي براي كشورمان انجام شد. در اين پژوهش با استفاده از منابع كتابخانه اي، شبكه هاي اطلاع رساني و مشاوره با متخصصان داخل و خارج كشور سيستم هاي ملي طبقه بندي اقدامات پزشكي به زبان انگليسي در جهان مورد نقد و بررسي قرار گرفت. باتوجه به شرايط اقتصادي، فرهنگي و جغرافيايي ايران، محورهايي (اصلي و فرعي) براي سيستم طبقه بندي اقدامات پزشكي در كشورمان پيشنهاد گرديد. اين محورها با روش دلفي توسط متخصصين كشور طي دو مرحله آزمون شد. براي هر مرحله پرسشنامه اي ساخته شد و اعتبار و روايي آن مورد ارزيابي قرار گرفت. سرانجام پس از تحليل نتايج، نظام پيشنهادي ارايه گرديد. در اين مقاله سيستم هاي ملي طبقه بندي اقدامات نگاشته شده به زبان انگليسي در جهان مورد ارزيابي قرار گرفته است. همچنين براي سيستم طبقه بندي اقدامات پزشكي كشورمان الگويي در 5 محور اصلي پيشنهاد گرديده است. يافته هاي پژوهش نشان داد كه بمنظور بهينه سازي سيستم طبقه بندي اقدامات پزشكي در كشور، تجديدنظر كلي در محورهاي سيستم فعلي براساس الگوي پيشنهادي ضرورت دارد. چند محوري بودن، امكان گسترش سيستم، وسعت بيشتر، درنظر گرفتن راهنماي فارسي، وجود توصيفگرهاي مورد نياز، استاندارد بودن و تنظيم فصول براساس نوع اقدام يا مداخله را مي توان از جمله مزيت هاي الگوي پيشنهادي در مقايسه با سيستم هاي طبقه بندي موجود در كشور دانست.

The national medical classification system: Development of a new model
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective(s): To develop a national wide medical classification system in Iran.
Methods: This comparative cross-sectional study was done in 2003-04. It attempted to evaluated and modify the English classification system and produce a suitable model for Iran in the year 2003-04. We used library resources, websites and E-mail communication with domestic and overseas specialists. The model was takes into account the economic, cultural and geographical peculiarities. This model used Delphi techniques and questionnaires properly evaluated in terms of their validity and reliability. The final model was set up after statistical analysis.
Results: In this research, we actually evaluated the international English classification system. We also created a model for Iran, based on 5 major axes. It seems that to optimize the infrastructure in all these axes, the current national classification system should undergo extensive revision.
Conclusion: Multi-axis format, expandability, broader scope, local coding guidelines, necessary modifiers, standardized terminology and chapter organization based on the types of procedures or interventions, could be considered as advantages of our model compared to the current classification system.

قیمت : 20,000 ريال