مقايسه اثربخشي سلبركس و ايبوپروفن بر كاهش درد پس از درمان كانال ريشه

مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دوره 23 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: كنترل درد قبل و بعد از درمان كانال ريشه همواره يك مقوله مهم در دندانپزشكي است. داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي (NSAIDs) متداولترين گروه دارويي براي كنترل درد پس از درمان كانال ريشه بوده، بصورت پيش درماني هنگام درمان بيماران نيازمند به درمان كانال ريشه نيز بكار مي روند. طي دهه گذشته نسل جديدي از داروهاي NSAIDs ساخته شده اند كه به نظر مي آيد بدليل مهار انتخابي آنزيم سيكلواكسيژناز 2 عوارض جانبي كمتري را به همراه دارند. از آنجا كه مطالعات كافي در زمينه قدرت تسكين بخشي اين گروه از داروها در مقايسه با ساير مسكن هاي متداول در كنترل درد بيماران تحت درمان كانال ريشه صورت نگرفته، لذا تحقيق با هدف مقايسه اثر ضد دردي سلبركس (مهار كننده انتخابي آنزيم سيكلواكسيژناز 2 ) و ايبوپروفن در كنترل درد پس از درمان كانال ريشه انجام پذيرفت. مواد و روش ها: در اين مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي دوسو كور، تعداد 40 بيمار با درد متوسط تا شديد انتخاب شده، تحت درمان كانال ريشه (پالپكتومي) قرار گرفتند. بيماران به دو گروه 20 نفري تقسيم شدند. براي يك گروه ايبوپروفن (هر 6 ساعت يك عدد) و براي گروه ديگر سلبركس (هر 12 ساعت يك عدد) بصورت دوسوكور بمدت سه روز تجويز شد. سپس در فواصل زماني مختلف (قبل از درمان 6، 24، 36، 48 و 60 ساعت بعد از پالپكتومي) ميزان درد بيماران با استفاده از معيار (Visual analog scale: VAS) اندازه گيري شد. در عين حال از بيماران طي يك پرسشنامه خواسته شد تا عوارض جانبي ايجاد شده را مشخص كنند. يافته هاي بدست آمده با استفاده از آزمون هاي Mann Whitney و T و Chi-square يا (X²) و با كمك نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و مقادير (P<0.05) معني دار تلقي گرديد. يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد كه اختلاف معني داري ميان اثر ضد دردي سلبركس و ايبوپروفن در كنترل دردهاي پس از درمان كانال ريشه در فواصل زماني مختلف وجود ندارد (P>0.05). همچنين اختلاف معني داري بين دو گروه از لحاظ ميزان بروز عوارض جانبي وجود نداشت (P>0.05). نتيجه گيري: سلبركس بدليل فقدان اثر ضد دردي بيشتر و هزينه بالاتر نسبت به ايبوپروفن و همچنين يكسان بودن ميزان بروز عوارض جانبي، بعنوان داروي انتخابي براي كنترل دردهاي دنداني در كوتاه مدت مناسب نمي باشد.

Comparison of the analgesic effect of Celebrex vs. Ibuprofen on post-endodontic pain
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: Pain control before and after endodontic treatment is always a major concern in dentistry. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are the most common drugs prescribed for preventive and post-operative pain control in root canal therapy. During the last decade a new generation of NSAIDs has been introduced and it seems that because of its selective inhibition of cyclooxgenase-2 activity, these drugs have less side effects than other common NSAIDs. Since no studies have been performed to compare the new NSAIDs analgesic effect with other NSAIDs in patients undergoing endodontic treatment, therefore a randomized double blind study was accomplished to compare the analgesic effect of Celebrex (Selective cox-2 inhibitor) and Ibuprofen on post-endodontic pain. The aim of this study was to compare the analgesic effect of Celebrex vs. Ibuprofen on post-endodontic pain. Methods and Materials: In a randomized double blind clinical trial study 40 patients with moderate to severe endodontic pain underwent pulpectomy and received either Ibuprofen (Every 6 hours) or Celebrex (Every 12 hours) for 3 days after endodontic treatment. Patient-reported visual analog scale rating of pain intensity were conducted upon initial clinical presentation and at 6, 24, 36, 48 and 60 h after completion of pulpectomy. Also, patients were asked to record the side effects in the questionnaires. The results were obtained using the Mann Whitney, T and Chi-square tests by using the SPSS software. Results: The results showed that there was no significant difference between analgesic effect of Celebrex and Ibuprofen in controlling pain at all periods of time after endodontic treatment (P>0.05). Conclusion: According to the results, Celebrex because of its high cost, no effective pain control and similar incidence of side effects in comparison to Ibuprofen is not a drug of choice for short-term pain control in endodontics.