بررسي شيوع و عوامل موثر بر تولد نوزادان كم وزن در شهر تهران

پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

دوره 1 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در يك مطالعه مورد-شاهد، طي مدت شش ماه از دي ماه سال 1375 تا خرداد ماه سال 1376 زنان باردار مراجعه كننده به هشت بيمارستان شهر تهران مورد بررسي قرار گرفتند. از ميان 5893 زايمان انجام شده در طول مدت بررسي، 263 نوزاد با وزن كمتر از 2500 گرم متولد شدند. اين 263 نوزاد با 277 نوزاد شاهد كه متعاقب نوزادان كم وزن متولد شده بودند، نمونه مورد بررسي را تشكيل دادند. شيوع كم وزني برابر با 4.4 درصد بود. ميانگين سن مادران گروه مورد (3.9) 20.7 و گروه شاهد (3.96) 21 بود. سن مادر با تولد نوزاد كم وزن ارتباط معني دار آماري نشان داد (0.01>P). رتبه بارداري نيز از عوامل موثر در تولد نوزاد كم وزن بود و مادران اول زا در مقايسه با مادران چندزا در خطر بالاتري براي تولد نوزاد كم وزن بودند (Odds ratio=1.48, 95% CI=1.04-2.11). سطح پايين تحصيلات مادر و وضعيت اجتماعي-اقتصادي خانواده نيز از عواملي بودند كه شيوع تولد نوزادان كم وزن را افزايش مي دادند. متغيرهايي مثل سابقه سقط جنين، ويار حين بارداري، سيگار كشيدن مادر و اطرافيان حين بارداري و سن مادر هنگام اولين ازدواج، ارتباط معنادار آماري با تولد نوزاد كم وزن نشان ندادند.

Low birth weight frequency and risk factors in Tehran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

A case-control study was conducted in Tehran to define the prevalence of low birth weight (LBW-weight less than 2500 gr) and its associated risk factors during Feb. 1996 to Jun. 1997. Out of 5893 deliveries in eight hospitals, 263 (4.4%) resulted in LBW. These cases versus 277 controls who were born after every case composed the study sample. There was significant association between mother’s age and rate of low birth weight infants (P<0.01). Birth order was an important risk factor and primigravidity was a greater risk factor for LBW delivery than muligravidity (Odds ratio=1.48, 95% CI=1.04-2.11). Mother’s education level and household socioeconomic status have shown significant association with LBW. Variables such as mother’s age at marriage, abortion history and smoking did not show statistical significant association with LBW.

قیمت : 20,000 ريال