بررسي زمان و ترتيب رويش دندان هاي دائمي كودكان تركمن 14-4 ساله شهر گنبد كاووس در سال 1381

مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دوره 22 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: افتادن طبيعي دندان هاي شيري و رويش دندان هاي دائمي مرحله اي قابل توجه براي والدين كودك و دندانپزشك مي باشد. هدف از انجام اين تحقيق، تعيين دامنه تغييرات و متوسط زمان رويش دندان هاي دائمي در كودكان تركمن و همچنين تعيين ترتيب رويش اين دندان ها و بررسي رابطه رويش آنها با سن و جنس مي باشد. مواد و روش ها: در اين تحقيق كه از نوع تحليلي و به روش Cross-sectional صورت گرفت، 1365 كودك تركمن (681 پسر و 684 دختر) بصورت تصادفي از ميان دانش آموزان تركمن 14-4 ساله شهر گنبد كاووس در سال 1381 انتخاب و معاينه شدند. در اين بررسي از شيوه مشاهده (Observing) و مصاحبه (Interview) جهت تكميل پرسشنامه استفاده گرديد. همچنين در اين مطالعه دنداني كه هر قسمت از آن در حفره دهان ديده مي شد، ”رويش يافته“ محسوب شد. داده ها بوسيله نرم افزار SPSS و توسط آزمون آماري T-test تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: براساس ميانه محاسبه شده براي هر دندان، نتايج زير بدست آمد: اولين دندان رويش يافته، دندان سانترال و مولر اول فك پايين در دختران و آخرين دندان رويش يافته، مولر دوم فك بالا در پسران بود. ترتيب رويش در دختران 6 1 2 4 3 5 7/61 2 3 4 5 7 و در پسران 6 1 2 4 5 3 7/61 2 4 3 5 7 بود. اكثر دندان هاي فك پايين زودتر از دندان هاي فك بالا رويش مي يافتند؛ در مورد دندان پره مولر اول هردو سمت در پسران، رويش زودتر آنها در فك بالا (نسبت به فك پايين) از نظر آماري معني دار بود. همچنين، تنها در مورد دندان هاي كانين فك بالا در دختران اختلاف معني داري ميان زمان رويش دندان ها در دو نيمه چپ و راست فكين ديده شد. اكثر دندان هاي دائمي در دختران زودتر از پسران رويش مي يافتند، فقط در مورد سانترال هاي هردو سمت فك بالا، رويش زودتر آنها در پسران (نسبت به دختران) از نظر آماري معني دار بود. نتيجه گيري: مقايسه نتايج حاصل و جداول استاندارد Lysell و Hurme نشان داد كه رويش دندان هاي دائمي در كودكان تركمن در مقايسه با جداول ديرتر مي باشد. همچنين در مقايسه با ساير تحقيقات مشخص شد در كودكان تركمن ميانه زمان رويش در تعدادي از دندان ها بيشتر و در تعدادي از دندان هاي دائمي كمتر از كودكان تهراني و در تعدادي از دندان هاي دائمي برابر مي باشد.

Survey of the time and order of eruption of permanent teeth of 4 to 14 years Turkman children in Gonbad Kavous city, 2003
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: Exfoliation of deciduous teeth and eruption of permanent teeth are an important stage for child’s parent and dentist. The purposes of this study are: 1) To determine the mean and range of the times and sequence of eruption of permanent teeth in Turkman children, 2) To determine the relationship between eruption of permanent teeth with age and gender. Methods and Materials: In this analytical and cross-sectional study, 1365 (681 boys and 684 girls) 4-14 years old Turkman children from schools of Gonbad Kavoos city were selected randomly and examined. If a tooth was observed in oral cavity, it means eruption. The time and sequence of eruption was recorded in a questionnaire. The data were analyzed by SPSS software and T-test analysis. Results: The first erupted-teeth were lower central incisors and first molars in girls and last erupted-teeth were upper second molars in boys. The sequence of eruption in girls was 6 1 2 4 3 5 7/61 2 3 4 5 7 and 6 1 2 4 5 3 7/61 2 4 3 5 7 in boys. Most of the lower permanent teeth erupted earlier than upper teeth; Only for the 1st premolars in boys, earlier eruption in upper jaw (Than lower jaw) was statistically significant. Only for upper canines in girls, difference between mean eruption times in 2 sides of jaws was statistically significant. Most of the permanent teeth erupted earlier in girls than boys; Only for upper central incisors, earlier eruption in boys (Than girls) was statistically significant. Conclusion: Permanent teeth in Turkman children erupt later than Lysell’s and Hurme’s standard tables. In Turkman children the median of eruption time in some teeth is more and in some teeth is less than Tehranian children and in some teeth is equal.