نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: پريودنتيت مهاجم بيماري است كه در آن انساج نگهدارنده دندان در افراد جوان و در مدت نسبتا كوتاهي تخريب مي شوند. عامل اصلي ايجاد كننده پريودنتيت پلاك ميكروبي است اما وراثت يكي از عوامل مهم مستعد كننده بيماري قلمداد مي گردد. تلاش براي يافتن شاخص هاي ژنتيكي اين بيماري يكي از زمينه هاي فعال تحقيقات در پريودنتولوژي مي باشد. مجموعه اصلي سازگاري بافتي انسان (HLA) در مورد بسياري از بيماري هاي اتوايميون، عفوني و ... مورد تحقيق قرار گرفته است تا مشخص شود آيا وجود آنتي ژن خاصي از HLA مي تواند بعنوان شاخص ژنتيكي بيماري مورد استفاده قرار گيرد يا خير. تحقيقات مربوط به HLA در مورد پريودنتيت مهاجم هنوز به نتايج قطعي نرسيده است اين مطالعه با هدف پاسخگويي به اين سوال كه آيا رابطه معني داري بين پريودنتيت مهاجم و زيرگروه HLA-DQB1-0201 وجود دارد، پايه ريزي شده است. مواد و روش ها: روش تحقيق مورد-شاهدي و جمع آوري اطلاعات از طريق معاينه مستقيم نمونه ها بوده است. جامعه آماري، بيماران مبتلا به بيماري Aggressive periodontitis مراجعه كننده به بخش پريو دانشكده دندانپزشكي، مطب ها و درمانگاه هاي تخصصي سطح شهر بوده و با استفاده از روش نمونه گيري راحت (Convenience sampling) انجام شده است. افراد مورد مطالعه 59 نفر شامل 30 نفر در گروه مطالعه و 29 نفر در گروه شاهد بودند و مقدار 10 سي سي خون حاوي EDTA از آنها دريافت شد. پس از استخراج DNA تعيين HLA-DQB1-0201 به روش PCR-SPP انجام شد. بمنظور تحليل داده ها از فنون آماري P-value و آزمون X² استفاده گرديد. يافته ها: تعداد 14 نفر در گروه بيماران از نظر HLA-DQB1-0201 مثبت، تعداد 16 نفر منفي و در گروه كنترل تعداد افراد مثبت 10 نفر و تعداد افراد منفي 19 نفر بوده است. با استفاده آزمون X² مقدار (P>0.2) محاسبه گرديد و ميزان مخاطره نسبي 1.276 برآورد شد. نتيجه گيري: باتوجه به يافته حاضر مي توان نتيجه گرفت وجود HLA-DQB1-0201 در بيماران پريودنتيت نسبت به افراد معمول بيشتر ديده مي شود هرچند كه از لحاظ آماري باتوجه به آزمون X² معني دار نبوده است.

Association between HLA DQB1-0201 and aggressive periodontitis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Aggressive periodontitis is a disease characterized by rapid destruction of supporting structure of teeth in young adult. The main causative factor in periodontal disease is the bacterial plaque, however, genetic is considered one of the main predisposing factors of the disease. Efforts to find genetic markers of this disease is one of the most active fields of periodontal research. The major histocompatibility complex genes in human has been investigated to find correlation between the presence of specific MHC genes as possible genetic maker of certain diseases. MHC investigations on aggressive periodontitis has shown inconclusive results. The aim of this study was to address the question as to whether there is a significant association between aggressive periodontitis and HLA-DQB1-0201 sub group. Methods and Materials: This was a case-control study. Data collection was performed by direct examination of samples and the study population was selected among patients referring to periodontitic department of Mashhad dental school, as well as periodontal practices and clinics in the city of Mashhad. Sampling was a convenience sampling method through witch 59 individuals including of 30 subjects with aggressive periodontitis and 29 periodontal healthy subjects were selected and the method of examination was PCR-SSP. X² test was used to test the presence of significant association. Results: 14 persons of cases were positive for allele 0201 and 16 persons were negative for the allele, while 10 persons of the controls were positive and 19 persons were negative for the allele. Conclusion: These findings indicate that the prevalence of HLA-DQB1 allele 0201 is greater among subjects with periodontitis as compared to periodontal healthy subject. However, this association is not statistically significant.