اثر مايعات هيپرتونيك و هيپرانكوتيك در احياي شوك هموراژيك در مدل هاي حيواني روزه دار

اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

دوره 7 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

پاسخ هاي جبراني و درمان شوك هموراژيك، در حالتهاي خاص، از جمله دهيدراته بودن نسبي (كه در فرهنگ ما تا اندازه اي متناسب با زمان روزه داري است)، توجه محققين را به خود جلب كرده است. در اين مطالعه اثر مايعات هيپرتونيك، هيپرتونيك – هيپرانكوتيك و ايزوتونيك در احياي شوك هموراژيك، در يك مدل حيواني آزمايشگاهي محروميت دوره اي از آب و غذا بررسي شد. 42 موش به طور تصادفي انتخاب شده و در دو گروه كنترل (22 موش) و محروميت دوره اي از آب و غذا (20 موش) قرار گرفتند. موش هاي محروم دوره اي از آب و غذا (مورد) به مدت 3 هفته و در هر شبانه روز به مدت 12 ساعت از آب و مواد غذايي محروم بودند. پس از 3 هفته حيوانات بيهوش و قبل از ايجاد شوك هموراژيك، فشار خون مستقيم و تعداد ضربان قلب اندازه گيري و نمونه خون جهت تعيين هماتوكريت، اسمولاليته، الكتروليت ها (سديم، پتاسيم و كلر) در دو گروه گرفته شد. با ايجاد خونريزي و كنترل آن، حيوانات وارد شوك تا فشار ميانگين به 50-40 ميلي متر جيوه برسد و اين حالت براي مدت 30 دقيقه حفظ شد. سپس حيوانات هر گروه در چهار زير گروه، هيپرتونيك(HT) ، ايزوتونيك (LV)، هيپرتونيك – هيپرانكوتيك (HT/HOC) و ايزوتونيك تقسيم و تحت درمان قرار گرفتند و عوامل هموديناميك آنها، مداوم اندازه گيري شد. در پايان يك ساعت، پارامترهاي مذكور مجددا اندازه گيري و در تمام حيوانات با استفاده از روش خشك نمودن تمام مغز، درصد آب مغز اندازه گيري شد. اسمولاليته يك ساعت بعد از درمان در زير گروههاي چهارگانه گروه كنترل تفاوت معني دار داشت و بيشترين در زير گروه mosmol/kg) HT ۵/۹۶ ± ۳۰۸/۸۰) و كمترين در زير گروه mosmol/kg) SV ۲/۵۰ ± ۲۸۲/۷۵) بود.

The effect of hypertonic and hyperoncotic solutions in the resuscitation of hemorrhagic shocks in fasting rats
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

In this today, we studied the therapeutic effect of hypertonic and hypertonic-hyperoncotic solutions on the resuscitation of controlled hemorrhagic shock in a fasting scheme. 42 rats were randomly assigned into two groups: a control and a fasting group. Fasting scheme consisted of periodic (12h) food and water deprivation. Then all animals were anaesthetized and were made to hemorrhage untill their mean blood pressure reached 40-50 mmHg which were maintained for 30 minutes. Then animals in each group were resuscitated with either (1) 4 cc/kg 5% NaCl or (2) 22 cc/kg normal saline or (3) 4 cc/kg 20% NaCl 3:1 v/v and 20% serum albumin or (4) 4 cc/kg normal saline. All animals were monitored for 1h after the infusion. Bp, serum electrolytes, osmolality and hematocrite were measured before hemorrhage and after resuscitation in each group and subgroup. Finally, all animals were sacrificed and their brain water content was measured. There were no significant differences in Bp, pulse rate, weight and serum electrolytes before the haemorrhagic shock between the two groups. Serum Osmolality 1h after resuscitation was significantly different among the subgroups of the control group. Other variables Ih after resuscitation had no significant difference among the 4 subgroups of the control and fasting gaups. Also, no significant differences were observed as for Bp, pulse rate, serum osmolality, electrolytes and brain water content between similar subgroups in two groups.