بررسي ارتباط سطح سرمي آنتي ژن اختصاصي پروستات با يافته هاي پاتولوژي در بيماران مبتلا به علائم انسدادي ادراري مراجعه كننده به بيمارستان دكتر شريعتي، 79-1377

مجله پزشكي اروميه

دوره 12 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: كارسينوم پروستات شايع ترين بدخيمي در مردان است و علت 10% مرگ هاي ناشي از كانسر، متوجه اين نوع بدخيمي مي باشد. در كشور ما بدليل افزايش متوسط عمر، انسيدانس اين بدخيمي رو به افزايش مي باشد، لذا، نياز به روش هايي است كه نه تنها آسان، ارزان و در دسترس باشد بلكه بخصوص در مراحل اوليه بيماري از نظر تشخيصي هم ارزشمند باشد، اندازه گيري tPSA، از جمله اين روش هاست. مواد و روش: در اين مطالعه جهت ارزيابي ارزش اندازه گيري tPSA، در تشخيص موارد خوش خيم و بدخيم، 140 بيمار 78-54 ساله با علائم انسداد ادراري مراجعه و اندازه گيري tPSA آنها انجام شده بود و همچنين تحت بيوپسي سوزني پروستات قرار گرفته بودند، بررسي شدند. مطالعات هيستوپاتولوژيك بر روي نمونه هاي بافتي آنها و تعيين نوع بيماري (BPH و يا كارسينوم) و تعيين گريد بدخيمي براساس سيستم گليسون و مقايسه هركدام با tPSA اندازه گيري شده صورت گرفت. نتايج: نتايج حاصله حاكي از وجود 42.9% مورد آدنوكارسينوم و 57.1 درصد BPH در بيوپسي هاي انجام شده بود. شايع ترين اسكور هيستولوژيك، كارسينوم اسكور پنج (36.7%) مي باشد. در گروه با تشخيص BPH ميانگين PSA برابر 28.617 با انحراف از معيار 91.728 و در مورد شايع ترين اسكور بدخيمي، ميانگين PSA برابر 118.218 با انحراف از معيار 385.186 بود و در صورتي كه PSA بالا را بيشتر از 10ng/ml در نظر گرفته شود حساسيت اين تست 44.8% و ويژگي آن 69.8% و ارزش اخباري مثبت و منفي آن بترتيب 78.3% و 34.1% مي باشد. اختلاف ميانگين tPSA در اين دو گروه با استفاده از تست غير پارامتري Manny whitney معني دار بوده است (P=0.000203). بحث: فراواني BPH، بيشتر از آدنوكارسينوم بود و tPSA سرم در هردو حالت BPH و آدنوكارسينوم افزايش يافته، در موارد آدنوكارسينوم بيشتر بود و با ازدياد اسكورهيستولوژيك نيز افزايش يافته است. در كل اين تست داراي حساسيت و ويژگي مناسبي بود و مي توان از آن در كنار توشه ركتال و سونوگرافي ترانس ركتال به عنوان يك تست غربالگري در تشخيص زودرس كارسينوم پروستات استفاده كرد. برطبق مطالعات انجام شده جهت افزايش ويژگي tPSA مي توان از روش هاي ديگري همچون PSAD و fPSA% استفاده نمود. اين دو تست نتايج مشابهي داشته و tPSA% پايين تر از 25% و PSAD بالاتر از 0.078 و 95 درصد كانسرها را در مراحل زودرس تشخيص مي دهد ولي fPSA% به دليل سهولتش و عدم نياز به روش پرهزينه سونوگرافي ترانس ركتال و توانايي آن در پيشگويي وضعيت تومور از لحاظ رفتار بيولوژيك و اسكورهيستولوژيك به عنوان تستي مكمل براي tPSA پيشنهاد مي گردد.

Study on evaluation relation between pathologic findings with serum tPSA of patients with urinary obstructive symptoms in Shariati Hospital, 1998-2000
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Prostatic carcinoma is the most prevalent malignancy in men, and 10% of mortalities due to cancer. In Iran as a result of increasing life expectancy, its incidence is rising. There is increasing need for easy, economic and sensitive methods to diagnose prostatic cancer in early stage. Materials and Methods: In order to evaluate diagnostic role of tPSA in benign and malignant prostatic lesion, 130 patients between 54-78 years old, presenting with urinary obstructive symptoms, were selected serum level of PSA and prostatic needle biopsy carried out in all case. Morphologic features, BPH or carcinoma and grade of carcinoma according to Gleason system, were compared with serum tPSA level. Results: The results showed that 42.9% of cases were adenocarcinoma and 57.1% of cases were BPH. The most prevalent histologic score was score 5 (36.7%). The average of tPSA in BPH groups was 28.617 with 91.728 standard deviation and in the most prevalent malignant score the average of tPSA was 118.218 with 385.186 standard deviation considering the cut off point 10 ng/ml sensitivity of this test is 44.8% and its specifity is 69.80%. Positive and negative predictive value are 78.3% and 34.1%, respectively. The average tPSA differences in these two groups by non-parametral test (Mann-Whitney) is meaning full (P=0000203). Discussion: Incidence of BPH is higher than adenocarcinoma and serum PSA in both is elevated and its elevation in adenocarcinoma is higher than BPH and this augmentation was heightening with increasing of histologic score. This test had a good sensitivity and specifity and aside TR and trans-rectal sonography can use this test from of a screening test in early diagnosis of prostatic cancer. As claimed by studies in order to increase specifity of tPSA, using the other methods like PSAD and %tPSA are helpful. The results from these two tests were the same %tPSA<25% PSAD>0.078, 95% of prostatic cancers were detected in early stages. Owing to easy performance, unnecessary rectal sonography and its ability to predict tumor condition, regarding to biologic behavior and histologic score, %tPSA can be an auxillary test besides tPSA.