هيپوناترمي و سندرم ترشح نامتناسب هورمون آنتي ديورتيك پس از جراحي هاي ستون فقرات

اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

دوره 7 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در اين تحقيق، 127 نفر از بيمارانيكه تحت عمل جراحي ستون فقرات قرار گرفته اند؛ بررسي سديم خون در روزهاي اول تا سوم پس از عمل، اندازه گيري شد. در صورت وجود هيپوناترمي، اسمولاريتي سرم و اسمولاريتي ادرار قبل و پس از انفوزيون نرمال سالين اندازه گيري گرديد. بيمارانيكه سديم كمتر از 135، 150 mEq/L داشتند؛ به عنوان هيپوناترمي افرادي كه دچار هيپوناترمي در حضور هيپواسمولاريتي سرم كمتر از سالين mosm/kg 279 و هيپراسمولاريتي ادرار بيشتر از mosm/kg قبل و بعد از تجويز نرمال داشتند؛ به عنوان سندرم ترشح نامتناسب هورمون آنتي ديورتيك تلقي شدند. تعداد 10 نفر (8/ 7 درصد شدند) از بيماران دچار هيپوناترمي و 4 نفر (1/ 3 درصد) دچار طول SIADH ميزان وقوع هيپوناترمي با مدت جراحي، نوع عمل جراحي و منطقه عمل جراحي در ارتباط بوده است.

Hyponatremia and the syndrome of inappropriate secretion of anti-diuretic hormone (SIADH) after spinal surgery
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

127 patients recovering from spinal surgery were studied through the measurement of blood sodium within three days after the operation. Hyponatremia and the SIADH were found to occur in 7.8% and 3.1% of the patients respectively. The authors applied strict criteria for the diagnosis and found that four of 127 patients suffered from this complication. Analysis of the results revealed that hyponatremia and SIADH were most likely to develop in patients with cervical spinal surgery. The incidence of hyponatremia correlated with the duration, type and area of surgical operation, but not with age and sex.