بروز هپاتيت متعاقب درمان با فاموتيدين و سپس سايمتيدين

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

دوره 3 - شماره 6-7

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:
كلمات كليدي:
قیمت : 20,000 ريال