بررسي شيوع ريكتز در بيماران بستري در بخش اطفال بيمارستان امام رضا (ع) و رابطه آن با پنوموني

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

دوره 3 - شماره 6-7

Evaluation of Rickets in children and its relationship with Pneumonia
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال