بررسي اثرات تجويز آهن (خوراكي، تزريقي) و اريتروپويتين بر سطح هماتوكريت و درصد اشباع ترانسفرين در بيماران همودياليزي

مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق)

دوره 11 - شماره 39

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

براساس شواهد موجود، كم خوني فقر آهن از مشكلات اساسي بيماران همودياليزي بوده و با وجود فقر آهن، اريتروپويتين اثر مطلوبي بر سطح هماتوكريت و حفظ درصد اشباع ترانسفرين ندارد درحاليكه مصرف آهن تزريقي همراه با آن پاسخ به درمان را بهبود مي بخشد. هدف از اين مطالعه تعيين اثر تجويز آهن (خوراكي و تزريقي) به تنهايي يا همراه با اريتروپويتين بر ميزان هماتوكريت و درصد اشباع ترانسفرين در بيماران همودياليزي شهر سمنان بوده است. اين مطالعه بصورت موردي-شاهدي در دوره هاي زماني سه ماهه و در مدت زمان يك سال انجام شد. در اين مطالعه بيماران براساس روش مصرف دارو در شش گروه 10 تايي قرار گرفتند. ابتدا اطلاعات دموگرافيك بيماران (سن، جنس، وضعيت تاهل و طول مدت درمان) جمع آوري و ثبت گرديد سپس طي ارزيابي هاي مكرر، دستورات دارويي و روش استفاده از دارو بررسي شد و ميزان هماتوكريت ماهانه و درصد اشباع ترانسفرين بصورت سه ماهه كنترل گرديد. بررسي داده ها نشان داد، بيماراني كه از سه تركيب آهن خوراكي، تزريقي و اريتروپويتين يا از دو تركيب آهن تزريقي و اريتروپويتين استفاده كرده بودند، هماتوكريت و درصد اشباع ترانسفرين در آنها بطور معني داري افزايش يافته بود (P<0.05). همچنين در بيماراني كه فقط از آهن تزريقي يا از آهن خوراكي و تزريقي استفاده كرده بودند، تنها درصد اشباع ترانسفرين بطور معني داري افزايش يافته بود (P<0.05). بيماراني كه آهن خوراكي به تنهايي يا همراه با اريتروپويتين مصرف كرده بودند ميزان هماتوكريت و درصد اشباع ترانسفرين در آنها تغيير معني داري را نشان نداد (P>0.05). يافته هاي فوق نشان مي دهد كه مصرف هر سه تركيب آهن خوراكي، تزريقي و اريتروپويتين بطور منظم اثرات مطلوبي بر ميزان هماتوكريت و درصد اشباع ترانسفرين دارد. در درمان با آهن خوراكي، درصد اشباع ترانسفرين كاهش مي يابد و استفاده از مقدار بالاي اريتروپويتين در نگهداري هماتوكريت شكست مي خورد.

The effect of Iron (Oral or IV) and Erythropoietin (EPO) prescription on levels of Hematocrit and Transferrin saturation percentage in hemodialysis patients
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Iron deficiency anemia is one of the essential problems in hemodialysis patients and with presence of Iron deficiency, EPO does not have any effect on Hematocrit (HCT) level and Transferrin saturation percentage (TSP). However, injection of IV iron together with EPO improves responses to anemia treatment. The aim of this study was to determine the effect of Iron (Oral or IV) prescription with or without EPO on HCT levels and TSP in hemodialysis patients in Semnan city. In this case-control study hemodialysis patients were assessed for three months during one year. At first, demographic data including age, sex, marriage situation and treatment time were collected and recorded. Then, drug prescription was investigated, HCT measurement was controlled monthly and TSP for 3 months. Investigation of data indicated that in patients who used 3 components (Iron oral, IV and EPO) or used Iron IV and EPO the levels of HCT and TSP increased significantly (P<0.05), whereas use of Iron IV or Iron IV and oral incidence a significant increase only in TSP (P<0.05). Also, the use of only oral Iron did not have a significant effect (P>0.05). The obtained results showed that oral Iron is unlikely to keep Iron level in response to EPO. Therefore, patients with anemia and Iron deficiency will always require intravenous Iron therapy and it is better that they use three components all together.