ارزيابي نقش دگزامتازون در كاهش درد حاد و مزمن و مقايسه آن با استرس در مدل تست فرمالين در موش سوري

مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق)

دوره 11 - شماره 39

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مطالعات اندكي نشان داده اند كه استرس و گلوكوكورتيكوئيدها در كنترل درد دخالت دارند. هدف اين پژوهش بررسي اثر استرس حاد و دگزامتازون (بعنوان يك آگونيست گيرنده گلوكوكورتيكوئيدها) بر درد حاد و مزمن (در مدل آزمون فرمالين) در موش سوري بوده است. در اين مطالعه، موش هاي نر سوري نژاد آلبينو (60 سر در 6 گروه 10 تايي) با وزن 25 تا 30 گرم مورد استفاده قرار گرفتند. دگزامتازون بميزان 0.5، 1 و 2 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن يا هم حجم آن حامل بصورت زيرجلدي، 30 دقيقه قبل از آزمون فرمالين به تمام موش ها تزريق شد. براي ايجاد استرس از شنا در آب سرد (18 تا 22 درجه سانتي گراد) بمدت يك دقيقه استفاده گرديد. حيوانات سه دقيقه بعد از ايجاد استرس در گروه دريافت كننده استرس به تنهايي و 30 دقيقه بعد از تزريق دگزامتازون در گروهي كه دگزامتازون و استرس دريافت كرده بودند، با آزمون فرمالين مورد بررسي قرار گرفتند. شاخص هاي ارزيابي درد در آزمون فرمالين شامل مدت زمان ليسيدن اندام و بالا نگه داشتن آنها طي مراحل حاد (5 دقيقه اول) و مزمن (15 تا 40 دقيقه) بعد از تزريق فرمالين (25 ميكروليتر از محلول 5%) در كف پاي حيوان بود. نتايج نشان داد كه در گروه هاي دريافت كننده استرس آب سرد و دگزامتازون (0.5 و 1 ميلي گرم)، زمان پاسخدهي حيوانات به محرك هاي دردزا نسبت به درد حاد و مزمن در مدل فوق (آزمون فرمالين) بطور معني داري كاهش يافته بود (P<0.01). همچنين اثرات استرس به تنهايي نسبت به دگزامتازون بيشتر بود (P<0.01). يافته هاي فوق نشان مي دهد كه استرس و فعال شدن گيرنده هاي گلوكوكورتيكوئيدي سبب كاهش درد حاد و مزمن (افزايش بي دردي) به دنبال تزريق فرمالين مي شوند. پي بردن به مكانيسم هاي كاهش درد توسط استرس و گلوكوكورتيكوييدها نياز به مطالعات بيشتري در اين زمينه دارد.

Assessment of the role of Dexamethasone on modulation of acute and chronic pain and its comparison with stress analgesic effect in Formalin test in mice
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

A few studies have shown that stress and glucocorticoids probably interfere in pain control. The aim of this study was to investigate the role of Dexamethasone (Dex) as a glucocorticoid receptor agonist on acute and chronic pain in Formalin test in mice. In this study male albino mice (N=60) in 6 groups (25-30 gr) were used. Dex (0.5, 1 and 2 mg/kg) was injected 30 min before test and stress (St) was caused by 1-min swimming in cold water (18-22?). Also, Formalin test was performed 3 min after inducing St in St groups and 30 min after injection of Dex in Dex+St groups. Indices of signs were licking and foot elevation for assessment of acute pain (5 min) and chronic pain (15-40 min) after injection of Formalin 5% (25 µl) in right paw. Findings indicated that Dex had analgesia effect in duration of acute and chronic phases compared with control group and St was more effective than Dex effect. The present data provide further evidence for important role of glucocorticoids on relief of acute and chronic pain (P<0.01). Also, the effect of St was high than Dex. The present data show that St and Dex receptors induce acute and chronic pain in Formalin test. More investigation is needed to find anti-nociception effect of St and Dex.