نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مالاريا يك بيماري پروتوزئري است كه توسط 4 گونه پلاسموديوم فالسي پاروم، ويواكس، اوال و مالاريه در انسان ايجاد بيماري مي كند. انتقال پلاسموديوم بطور عمده به انسان از طريق نيش پشه آنوفل ماده صورت مي گيرد اما راه هاي انتقال ديگري از جمله انتقال از طريق خون يا سر سوزن آلوده نيز ذكر شده است. ايران از نظر انتقال مالاريا به سه منطقه تقسيم مي شود كه عبارتند از: 1) شمال رشته كوه زاگرس، 2) جنوب و جنوب غربي، 3) جنوب شرقي. به دنبال اقدامات پيشگيرانه در سال 1352 ساكنان شمال رشته كوه زاگرس از نظر ابتلا به مالاريا ايمن شدند و در قسمت جنوبي نيز بيماري مهار شد اما بعلت نقص در برنامه مبارزه با مالاريا در سال هاي 1353 و 1354، ميزان آلودگي در قسمتي از مناطق جنوبي كشور بويژه استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان و قسمت گرمسيري كرمان افزايش يافت و بيماري تبديل به اپيدمي شد. علاوه برآن كانون هايي از انتقال مالاريا در شمال كشور ايجاد گرديد. از آنجا كه تهران و اطراف آن از نظر انتقال مالاريا توسط پشه پاك شده محسوب مي شود، در فردي كه سابقه خروج از اين منطقه را ذكر نمي كند، انتقال مالاريا از طريق نيش پشه مطرح نمي باشد. بيماري كه معرفي مي شود آقاي 30 ساله، اهل و ساكن تهران بود كه با شكايت تب و زردي از 4 روز پيش از مراجعه، بستري گرديد. وي از آب ريزش، گلودرد، سرفه، درد منتشر استخواني و لرز شاكي بود. سابقه مصرف مواد مخدر تزريقي را از دو سال قبل داشت كه از 25 روز قبل از مراجعه اقدام به ترك آن كرده بود. سابقه انتقال خون و مسافرت به خارج از تهران را طي سال هاي اخير نداشت. بعد از انجام نمونه برداري هاي لازم، بيمار با تشخيص احتمالي اندوكارديت تحت درمان قرار گرفت كه به درمان پاسخ نداد و در نمونه برداري هاي انجام شده از مغز استخوان مالارياي فالسي پاروم گزارش گرديد. باتوجه به عدم مسافرت بيمار به خارج از تهران و هماهنگي علائم بيمار با علائم محروميت از مواد مخدر، تشخيص مالاريا كمتر مطرح بود درحاليكه در بيمار معتاد تزريقي، انتقال مالاريا مي تواند از طريق سر سوزن آلوده صورت گيرد و علائمي شبيه محروميت از مواد مخدر را تقليد كند كه بايد در بررسي تب با علت ناشناخته (FUO) در بيماران IVDU (معتادان تزريقي)، مالاريا جزء تشخيص هاي افتراقي در نظر گرفته شود.

Induced Malaria in intravenous drug user: A case report
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Malaria is a protozoal disease. It has four species (P.Falciparum, P.Vivax, P.Ovale, P.Malariae) that each produces disease in humans. Malaria is transmitted by female anopheles bite to human. It can also be transmitted by blood transfusion of contaminated needle. Iran is divided to 3 zones for transmission of Malaria: 1) North of Zagros mountain, 2) South and south-west, 3) South-east. In 1974 people who lived in north Zagros became immune to Malaria. In 1973 Malaria was controlled in south of Iran. Later in 1944 and 1975 Malaria increased and became epidemic in south of Iran especially in Hormozgan, Balouchestan and Kerman provinces and some transmission areas were also seen in the north. Since Tehran is still free of Malaria transmission, those who live in Tehran and have never left this city would not get Malaria from anopheles bite. This article is the case report of a 30-year-old man who lived in Tehran. He was complaining of fever and itching from 4 days before admission. He had coryza, sore throat, cough, generalized bone pain and chills. He was IVDU for 2 years and had not taken opium for 25 days. He had no transfusion history and had never gone out of Tehran. We took samples and began treatment with diagnosis of endocarditis, but he did not get well and in bone marrow samples P.Falciparum was seen. Since the patient was living in Tehran and had never left it and since his symptoms mimicked withdrawal syndrome, Malaria was not considered as his diagnosis, while Malaria transmission with contaminated needle in IVDU may occur and can mimic withdrawal symptoms. Therefore, Malaria should be considered in the differential diagnosis of FUO in IVDU.