بررسي اثر قطره سوفنتانيل داخل بيني به عنوان پيش داروي بيهوشي در كاهش اضطراب كودكان در جراحي هاي سرپايي

مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق)

دوره 10 - شماره 38

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

تجويز دارو پيش از القاي بيهوشي كه تحت عنوان پيش درماني در بيهوشي شناخته مي شود بمنظور كاهش اضطراب، تسكين درد و تثبيت وضعيت هموديناميك انجام مي شود. اين امر بخصوص در كودكان موجب كاهش پيامدهاي نامطلوب فيزيولوژيك و رواني در زمان جدايي كودك از والدين مي گردد و موجب بهبود كيفي القاي بيهوشي مي شود. جهت تجويز پيش درماني از روش هاي مختلفي مي توان استفاده كرد كه استفاده از قطره هاي بيني بدليل آساني مصرف، دردناك نبودن، جذب سريع دارو و حذف اثر گذر اول كبدي يكي از بهترين آنهاست. يكي از داروهاي مناسب جهت پيش داروي بيهوشي سوفنتانيل مي باشد. اين پژوهش بصورت آينده نگر و يك سويه كور انجام شد و هدف آن بررسي اثر قطره داخل بيني سوفنتانيل در كاهش اضطراب و بي قراري، ايجاد آرامش در كودك هنگام جدايي از والدين و خواب و آرامش در اتاق عمل بوده است. در اين مطالعه 60 كودك دو تا 6 ساله كه جهت انجام اعمال جراحي سرپايي به بيمارستان نمازي شهر شيراز مراجعه كرده بودند، بصورت اتفاقي به دو گروه آزمايش و شاهد تقسيم شدند. به كودكان گروه آزمايش 1.5 ميكروگرم به ازاي كيلوگرم سوفنتانيل داخل بيني با غلظت 50 ميكروگرم در ميلي ليتر كه با روش ليوفيليزيشن از آمپول هاي سوفنتانيل 5 ميكروگرم در ميلي ليتر تهيه شده بود و به كودكان گروه شاهد به ميزان هم حجم آن قطره كلريد سديم 0.65% داده شد. وضعيت روحي كودكان هردو گروه، قبل از تجويز دارو (براساس معيار ZI) و پس از تجويز دارو (براساس معيار ZII) و پاسخ كودك به ماسك بيهوشي (براساس معيار ZIII) ارزيابي گرديد (معيارهاي ZI-ZIII در مقاله تعريف شده است). براساس نتايج بدست آمده قطره سوفنتانيل داخل بيني پس از 20 دقيقه موجب افزايش آرامش، خواب و كاهش گريه كودك شده و موجب مي شود كه كودك ماسك بيهوشي را راحت تر قبول كند. همچنين نشان داده شد كه كودكان گروه آزمايش راحت تر از گروه شاهد از والدين خود جدا مي شوند. ذكر اين نكته لازم است كه اين تفاوت از نظر آماري معني دار نبود. تجويز قطره سوفنتانيل داخل بيني به صورت پيش درماني مي تواند سبب كاهش اضطراب، افزايش خواب و تسهيل القاي بيهوشي شود.

Evaluation of the effect of Sufentanil drop administration via intranasal route as premedication in outpatient pediatric surgery
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Pre-medication is commonly used in anesthesia. The purpose of pre-medicating children is to decrease anxiety, vagal stimulation, airway secretion and to prevent post-operative psychological and behavioral problems. Different ways and drugs can be used for pre-medication to achieve this goal. Sufentanil, which is a synthetic short acting opioid, can be used as a pre-medication. The aim of this single blind prospective study was to evaluate the effect of intranasal Sufentanil drop in reducing anxiety, providing calmness during the separation of children from parents and causing sleep in them before operation. 60 patients, aged 2-6 years, with ASA I and II of both sexes, were selected and then randomly divided into 2 group of 30 patients each; Scheduled for outpatient pediatric surgery. Group I (N=30, study of Sufentanil group), received 1.5 µg/kg Sufentanil drops (0.03 ml/kg), group II (N=30, control group), received NaCl 0.65% (0.03 ml/kg). Sufentanil drops were prepared with the leophylization technique by converting Sufentanil 5 µg/kg to 50 µg/kg. This study showed that Sufentanil decreased anxiety and helped calmness and made the children sleep in 86% of the patients in the study group and 63.3% in the control group (P<0.05) after 20 minutes of administering pre-medication administration. There was a significant decrease in response to mask between two groups (P<0.05). Patient’s emotional response during separation from parents, though not statistically significant, was better in the study group as compared to the control group (P>0.05). This study showed that intranasal Sufentanil as a pre-medication in children can decreases anxiety and help sedation and sleep in this age group.