فراواني اقدام به خودكشي در مراجعه كنندگان به بخش اورژانس شهر جيرفت در سال 1380

مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق)

دوره 10 - شماره 38

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اقدام به خودكشي عملي است كه به قصد آسيب رساندن هدف دار و آگاهانه به خود، اغلب در افراد خودمحور، مضطرب، متخاصم و ناتوان در برقراري ارتباطات صورت مي گيرد. باتوجه به اينكه پديده خودكشي براي سيستم بهداشت و درمان كشور پرهزينه بوده و با معيارهاي ارزشي و فرهنگي يك كشور اسلامي مغايرت دارد، برآن شديم تا ويژگي هاي افرادي را كه به اين علت به اورژانس جيرفت مراجعه كرده بودند مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. اين پژوهش به روش مقطعي در پاييز سال 1380 انجام شد. جامعه مورد بررسي شامل تمام افرادي بود كه بدنبال اقدام به خودكشي به بخش اورژانس شهر جيرفت طي مدت ذكر شده آورده شده بودند. بدين منظور پرسشنامه اي براي مصاحبه با بيماران تدوين گرديد كه حاوي سوالاتي در مورد خصوصيات جمعيت شناسي بيماران، سابقه اعتياد و افسردگي، روش اقدام به خودكشي و علل آن بوده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون هاي مجذور خي و دقيق فيشر استفاده گرديد. براساس نتايج بدست آمده حدود 3% از كل مراجعه كنندگان به بخش اورژانس را، آسيب ديدگي به دنبال اقدام به خودكشي تشكيل مي داد. روش بكار گرفته شده در خودكشي در 75% موارد دارو، 20% سم و 5% پارگي عروق با ابزار برنده بوده است. مهم ترين علل اقدام به خودكشي، اختلاف بين والدين (29%)، بيماري فرد (25%)، اختلاف با همسر (18%) و مشكلات اقتصادي (7%) بوده است. حدود 36% از افرادي كه دست به خودكشي زده بودند، سابقه استفاده از داروهاي ضد افسردگي و 16% سابقه اعتياد به حداقل يكي از مواد مخدر را داشتند. حداقل 36% افراد اعلام كرده بودند كه بطور مجدد دست به خودكشي خواهند زد. باتوجه به فراواني بالاي اعتياد و اقدام به خودكشي در اين شهرستان و از سوي ديگر نتايج بدست آمده توسط پژوهشگران كه نشان داده اند احساس بدبختي، تحقير، كمبود عاطفي و نابرابري از عوامل موثر در اقدام به خودكشي مي باشد، جا دارد كه مسئولان تلاش بيشتري را نسبت به برآورد نيازهاي بهداشتي و خدمات روان درماني در نظر گيرند.

Epidemiological study of attempted suicide in Jiroft, Kerman (Autumn 2001)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Attempted suicide mainly occurs in obstinate, disturbed and hostile individuals and in ones who can not easily communicate with others. It is committed with awareness and aimed to hunt oneself. Since health care centers should pay high expenses to treat the patients and also suicide is a big sin in Islamic culture; Thus, it was decided to analyze the characteristics of all consecutive referrals for suicide attempt to emergency department of Jiroft hospital. This cross-sectional study was carried out to investigate the epidemiology of attempted suicide in all related referrals to Jiroft emergency department (2001). The studied population included all people who referred to emergency department after suicide during this study. The questionnaire provided in this study included questions about history of addiction and depression, demographic characteristics, method of attempted suicide and the most effective factors in suicide attempt. The collected data was analyzed by SPSS program and using Chi-square test. Results of the study showed that from all cases, about 3% referred for being hurt by suicide. In 75% of the patients the route of suicide was drug poisoning, 20% poison and 5% cutting of vessels. The most important factor that influenced suicide was family problems (29%), sickness (29%), problems with spouse (18%) and economic problems (7%). About 36% of cases had a history of using depression drugs and 16% had a history of addiction to at least one of the opioids. Due to plenty of suicide attempts among young persons and since family problems are known to be the most effective factor in suicide; Therefore, authorities have to try hard to recognize vulnerable group and offer psychotherapy services to them.