نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

بالي شدن ارادي يا Voluntary winging ناهنجاري بسيار نادري است كه هيچگونه ضايعه عضوي در بيمار وجود ندارد و اين پديده يك مجموعه عضوي-روحي (Sychosomatic) مي باشد. در اين مقاله سه بيمار مبتلا به بالي شدن ارادي اسكاپولا در محدوده سني 12 تا 35 سال كه در مدت 8 سال به كلينيك شانه بيمارستان شفايحيائيان مراجعه كرده و تحت نظر و درمان قرار گرفته بودند گزارش مي شوند.

Voluntary Scapular winging: A case report
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Voluntary winging of Scapula is a very rare anomaly. There is no organic defect in the patient. It is a psychosomatic disorder. We report three cases of voluntary winging of Scapula between 12 to 35 years of age, who referred to shoulder clinic of Shafa hospital within 8 years. They were under treatment and control in shoulder surgery unit of Shafa hospital.