مقايسه اثر درماني مقادير 25 و 50 واحدي سم بوتولينوم در شقاق مزمن مقعدي

مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق)

دوره 10 - شماره 38

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف از اين پژوهش ارزيابي اثرات درماني مقادير 25 و 50 واحدي سم بوتولينوم در درمان شقاق مزمن مقعد و مقايسه تاثير مقدار دارو در روند بهبودي بيماران بوده است. در اين بررسي از نظر آماري، از آزمون مقايسه نسبت ها و Chi-square جهت تعيين مقدار سم، بهبودي كامل، بهبودي نسبي و عود بيماري استفاده گرديد. شقاق مزمن مقعدي توسط انقباض اسفنكتر داخلي مقعد بوجود مي آيد. اسفنكتروتومي اگرچه در 85 تا 95 درصد بيماران موفقيت آميز است، اسفنكتر مقعد را بطور دايم تضعيف كرده و ممكن است با ناهنجاري هاي مقعد و بي اختياري دفع گاز و مدفوع و عفونت ها همراه باشد. در اين مطالعه 69 بيمار كه براي آنها تزريق داخل اسفنكتري سم بوتولينوم نوع A يا (Dysport) انجام شده بود، مورد بررسي قرار گرفتند. 58 بيمار داراي شرايط لازم يعني شقاق مزمن و ايديوپاتيك و بدون مشكل مقعدي بودند كه وارد اين مطالعه غير تصادفي و آينده نگر شدند. 11 بيمار بعلت همراهي شقاق با هموروئيد و فيستول يا سابقه عمل جراحي روي كانال مقعدي كنار گذاشته شده شدند. داشتن شرايط لازم براي ورود به مطالعه تنها با معاينه كلينيكي و بدون استفاده از مانومتري انجام مي شد. بيماران براساس تزريق مقدار سم بوتولينوم به دو گروه درماني تقسيم شدند كه گروه اول (34 نفر) با مقدار 25 واحدي و گروه دوم (24 نفر) با مقدار 50 واحدي سم درمان شدند. دو ماه پس از درمان 26 بيمار در گروه اول (76.5%) و 16 بيمار در گروه دوم (66.6%) بهبودي كامل يافتند. بهبودي علامتي يا نسبي در سه بيمار از گروه 25 واحدي (8.8%) و دو بيمار از گروه 50 واحدي (8.4%) مشاهده شد. براساس آزمون هاي آماري و آزمون مقايسه نسبت ها تفاوت معني داري بين دو گروه ديده نشد. باتوجه به نتايج بدست آمده مي توان گفت كه تزريق سم بوتولينوم يك روش درماني ايمن و موثر و همچنين آسان و ارزان در درمان شقاق مزمن مقعدي است كه با عوارض جانبي كمي همراه مي باشد. درصد بهبودي در اين روش بمقدار سم ارتباطي نداشته و با افزايش مقدار سم بهبودي افزايش نمي يابد. در اين مطالعه عوارض موقتي يا دايم و همچنين عود در بيماران مشاهده نشد.

Comparison of the therapeutic effects of 25 U and 50 U doses of Botulinum toxin in chronic anal fissure
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Chronic anal fissure is maintained by contraction of the internal anal sphincter. Sphincterotomy, which is successful in 85% to 95% of patients, permanently weakens the sphincter and therefore might be associated with anal deformity, infections and incontinence. The object of the present study was to compare the therapeutic effects of 25 U and 50 U doses of Botulinum toxin in chronic anal fissure. 69 patients received intra-sphincteric injection of Botulinum toxin type A (Dysport). 58 patients with idiopathic, non-complicated chronic anal fissure were included in a non-randomized prospective trial of intra-sphincteric injection of Botulinum toxin type A (Dysport). The patients were assessed only by clinical evaluation. Patients were divided into 2 treatment groups based on the number of Botulinum toxin units injected. Patients in the first group (No=34) were treated with 25 unit. Patients in the second group (No=24) were treated with 50 unit. 2 months after treatment, 26 patients in the first group and 16 patients in the second group had healing scar. Symptomatic improvement was observed in 3 patients in the first group and in 2 patients in the second group. According to statistical analysis, which was done via Chi-square test no significant difference was found between 2 groups. Therefore, it can be concluded that Botulinum toxin is safe and effective in the treatment of chronic anal fissure. It is less expensive and much easier to perform than surgical treatment. The healing rate is not related to the dose. No permanent or temporary damage to the continence mechanism was detected in these patients.