تدوين آزموني براي تعيين سطح مهارت شنوايي (كشف تا درك) افراد مبتلا به كم شنوايي ملايم تا عميق (5 تا 20 سال) مجتمع باغچه بان شماره 18 كرج-تهران سال 1381

مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق)

دوره 10 - شماره 38

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

امروزه مي دانيم كه انجام اديومتري تن خالص تنها اطلاعاتي در مورد ميزان و نوع كاهش شنوايي در اختيار ما قرار مي دهد در نتيجه اين سوال مطرح مي شود كه چگونه يك فرد از شنوايي براي درك گفتار استفاده مي كند و ضرورت استفاده از آزمون هاي درك شنوايي چيست؟ هدف از اين مطالعه تهيه و ارزيابي آزموني براي تعيين سطح مهارت شنوايي افراد مبتلا به كم شنوايي ملايم تا عميق در رده سني 20-5 سال بوده است. پژوهش حاضر كه يك مطالعه توسعه اي مي باشد، در دو مرحله صورت گرفت. مرحله نخست شامل تهيه مواد آزموني و مرحله دوم شامل ارزيابي آنها بوده است. در ابتدا جهت طراحي مواد آزموني، معيارهاي سازندگان اصلي آزمون (Auditory perception test for the hearing impaired: APT/H) درنظر گرفته شد بدين ترتيب كه با حفظ الگوي اصلي مواد آزموني، اين مواد متناسب با دستور زبان و آواهاي زبان فارسي و نيز متناسب با سطح واژگان افراد مبتلا به كاهش شنوايي ملايم تا عميق و با حفظ ويژگي تصوير پذير بودن آنها تهيه گرديد. پس از آن جهت بررسي روايي محتوا، مواد آزموني در اختيار 5 نفر از شنوايي شناسان توان بخشي شنوايي قرار گرفت. در مرحله بعد، مواد آزموني روي 60 دانش آموز مبتلا به كاهش شنوايي ملايم تا عميق و در سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در باغچه بان شماره 18 كرج اجرا شد سپس روايي ساختار (Constract validity)، روايي معيار (Criterion validity) و پايايي (Reliability) آزمون بررسي گرديد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري اين پژوهش نشان داد كه مواد آزموني طراحي شده از روايي محتوايي خوبي برخوردار هستند (88.4%). بين امتيازهاي حاصل از آزمون و ميزان كم شنوايي دانش آموزان اختلاف معني داري وجود داشت (P<0.05). در افراد مبتلا به كاهش شنوايي بيش از 70 دسي بل، تاثير سن بر امتيازهاي آزمون در گروه سني 12-7 ساله و 17-15 ساله بارز بوده است (P=0.000) اما اين تاثير در گروه سني 14-12 ساله و 17-15 ساله با كاهش شنوايي كمتر از 70 دسي بل مشاهده نشد (P>0.05). آزمون از روايي معيار مناسبي برخوردار بود (P=0.00) و امتيازهاي حاصل از اجراي اوليه و مجدد آزمون، همبستگي معني داري را نشان داد (P=0.00). در مجموع به نظر مي رسد كه اين آزمون، منحصر به فرد بوده و مراحل مختلف مهارت شنوايي را بطور دقيق مورد ارزيابي قرار مي دهد و سادگي در اجراي آن، راه كارهاي مناسبي را در زمينه توانبخشي شنوايي افراد مبتلا به كاهش شنوايي در اختيار درمانگران قرار مي دهد.

Auditory perception test for mild to profound hearing-impaired individuals (5-20 years) in Baghche-Ban deaf school in Karaj (2002)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Nowadays it is known that doing pure tone audiometry just gives us some information about the degree and the type of hearing loss. Therefore a question is posed: How does a man use his hearing for speech perception and what is the necessity of using auditory perception test? This research was a developmental study, which was done in 2 stages: The first stage included modifying the items and the second stage was their evaluation. Our sampling was mainly on the basis of test and evaluation. At first, Allen G.Serwatka criterion for designing the test items was considered. In modifying the original APT/HI, care was taken to include Persian items, which provided information on Persian phonemes, phonetics and sentences structure as well as active vocabulary of mild to profound hearing-impaired people, which was presented through pictorial images. In order to prepare test items, we took full advantage of a number of speech and language pathologists’ points of view. Also, to determine content validity, test items were reviewed by 5 audiologists working in the field of rehabilitative audiology. To assess test validity and reliability, 60 hearing-impaired students from Baghche-Ban deaf school in Karaj were selected and tested. The tests included otoscopy, puretone and immitance audiometry, auditory perception test-retest, and closed-set speech recognition test. After analyzing data an accepted content validity was obtained (88.4%). Significant difference was observed between test scores and hearing loss (P<0.05). Significant difference was obtained in scores of 7 to 11-year-old students and 15 to 17-year-old ones, when hearing loss was over 70 dBHL (P<0.05). But no significant difference was obtained between scores of 12 to 14-year-old and 15 to 17-year-old students (P>0.05). Additionally, significant correlation was observed between APT/HI scores and closed-test speech recognition scores (P<0.05). Significant correlation was observed in test-retest scores (P<0.05). Based on the obtained results, this study is reliable, the items have good content validity and criterion validity is high between this test and closed-test speech recognition test. Therefore, this test is useful for auditory rehabilitation centers.