مقايسه آزمون هاي تعادلي و محدوده ثباتي پويا در افراد سالم و بيماران مبتلا به كمردرد مزمن با استفاده از سيستم تعادلي بايودكس

مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق)

دوره 9 - شماره 32

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اين بررسي يك تحقيق غير تجربي شاهدي-موردي است كه جهت مقايسه توانايي هاي تعادلي بين دو گروه 25 نفري مردان سالم و بيماران مبتلا به كمر درد مزمن، كه به روش غير احتمالي ساده انتخاب شده بودند با استفاده از سيستم تعادلي بايودكس انجام شد. چهار آزمون تعادلي ديناميك (در وضعيت ايستاده روي 2 اندام با چشمان باز، روي 2 اندام با چشمان بسته، روي 1 اندام با چشمان باز و روي 1 اندام با چشمان بسته) و يك آزمون محدوده ثباتي ديناميك (در وضعيت ايستاده روي دو پا با چشمان باز جهت بررسي توانايي انتقال وزن) توسط هر يك از آزمودني ها به اجرا درآمد. در آزمون هاي تعادلي ديناميك شاخص هاي ثباتي كلي، قدامي خلفي و طرفي و نيز درصد زمان حفظ مركز ثقل در محدوده زير 5 درجه (ناحيه A) و در آزمون محدوده ثباتي زمان تكميل و نيز عملكرد فرد برحسب درصد به عنوان متغيرهاي وابسته كمي اندازه گيري شدند. هر متغير بين 2 گروه توسط آزمون آماري T مستقل در سطح (?=0.05) مورد مقايسه قرار گرفت. تمام متغيرهاي وابسته به جز شاخص قدامي خلفي در وضعيت اول بين 2 گروه اختلاف معني داري را نشان دادند (P<0.01). همچنين كمترين نسبت سالم به بيمار در وضعيت هاي چشم بسته مشاهده شد. به علاوه شديدترين بي ثباتي در بيماران در جهت طرفي آشكار گرديد. نتايج بدست آمده عبارت بودند از: 1) بيماران مبتلا به كمردرد مزمن از توانايي هاي تعادلي ضعيفتري نسبت به افراد سالم برخوردار هستند، 2) بيماران به علت نقص در حس عمقي، بيش از حد طبيعي به اطلاعات بينايي وابسته هستند، 3) بيماران به خصوص در جهت طرفي دچار بي ثباتي هستند، 4) اختلال حركت در هنگام انتقال وزن نيز به خوبي مشهود است. بنابراين در ارزيابي و توانبخشي بيماران مبتلا به كمردرد مزمن بايد بر اختلالات كنترل تعادل و حركت، نقش حسي عمقي و نيز عضلات ثبات دهنده ناحيه كمري لگني تاكيد شود.

Comparative study of Biodex dynamic balance and limits of stability test in normal subject and patients with chronic lowback pain
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

The purpose of this non-experimental case-control study was to compare the postural control abilities in normal subjects (N=25) and patients with chronic low back pain (N=25), selected by non-probability convenient sampling. The Biodex balance system was used to implement dynamic test in four positions including double-leg eyes-open (DEO), double-leg eyes-closed (DEC), single-leg eyes-open (SEO), single-leg eyes-closed (SEC) and dynamic limits-of-stability (LOS) test. Overall, anteroposterior and mediolateral stability indices as well as the time percent of zone A (<5° inclination) were measured in dynamic balance tests while the completation time and overall directional control were measured in LOS test. Independent T-test (?=0.05) were used to compare dependent variables between two groups. All dependent variables showed statistically significant difference (P<0.01) between the two groups except for AP stability index in DEO position. The most obvious differences were seen with eye closure and in ML indices. Based on these results, chronic low back pain patients had abnormalities in balance control both during body maintenance and weight shift. The patients had visual dependency and lateral instability. Balance problems, motor control abnormalities, proprioceptive deficits and muscular stabilizing systems of lumbopelvic region must be considered for successful evaluation and management in patients with chronic low back pain.