نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به شيوع بالاي بيماري هاي پنوموني و عوارض و خطرات شناخته شده آن و نظر به گزارشات متفاوت از نقش پريودنتال در بروز آن و به منظور تعيين رابطه بيماري پريودنتال با پنوموني، اين تحقق در مراجعين به بيمارستان هاي لبافي نژاد، شريعتي و دانشوري در سال هاي 79-1378 انجام شد. مواد و روش ها: تحقيق به روش مورد-شاهدي انجام گرفت. گروه مورد، بيماران بستري با تشخيص قطعي پنوموني و گروه شاهد، بيماران بستري در ساير بخش ها و يا مراجعين سرپايي به همان بيمارستان ها بودند كه اولا علايم باليني پنوموني مانند تب و لرز، سرفه و خلط پروداكتيو را نداشته، ثانيا به لحاظ خصوصيات فردي و ابتلا به بيماري سيستميك و مصرف دارو مشابه گروه مورد بودند. در هر دو دسته وضعيت كلي بيماري پريودنتال و نيز هر يك از شاخص هاي سه گانه فوق در بروز پنوموني مطالعه گرديده و با آزمون هاي آماري مورد قضاوت قرار گرفت. يافته ها: تحقيق بر روي 46 نفر شامل 23 نفر شاهد و 23 نفر مورد انجام شد و گروه ها به لحاظ سن، جنس، شغل، تحصيلات، بيمارستان محل مراجعه، مصرف سيگار و الكل، بيماري سيستميك و مصرف دارو مشابه بودند. 17.4 درصد از افراد شاهد و 65.2% از مبتلايان به پنوموني داراي بيماري پريودنتال متوسط و شديد بودند (P<0.001) و اين وضعيت شانس بروز پنوموني را 3.7 برابر افزايش مي داد. ميزان از بين رفتن چسبندگي در گروه شاهد 0.39±0.86 و در گروه مورد 0.92±1.65 ميلي متر (P<0.001) بود. وضعيت بهداشت متوسط و ضعيف در گروه شاهد 17.4% و در گروه مورد 65.5 درصد (P<0.02) بود. اين شاخص شانس بروز پنوموني را 3.2 برابر افزايش مي داد. وضعيت متوسط و شديد شاخص لثه در افراد شاهد 78.3% و گروه مورد 95.7 درصد (P<0.08) بود. نتيجه گيري: از اين تحقيق چنين نتيجه گيري شد كه بيماري پريودنتال در ايجاد پنوموني نقش دارد، لذا تحقيق تجربي براي تعيين تاثير درمان پريودنتال در پيشگيري از پنوموني توصيه مي شود.

Relationship between Pneumonia and periodontal diseases
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Because respiratory infection can occur by aspiration of oropharyngeal flora into the lower respiratory tract, it has been suggested that periodontal microorganisms may act as potential source for respiratory infection especially in patients with advanced periodontal diseases. The purpose of this study was to determine the role of periodontal diseases in the pneumonia. Materials and Methods: Samples of this investigation consists of 46 patients (23 cases and 23 controls). Samples were matched based on their age, gender, occupation and educational level. None of the patients had reported to have any smoking, alcohol drinking habit, or systemic disease. Results: The results indicated that 17.4% of the control group and 65.2% of the case group who had pneumonia, suffered from either moderate or severe periodontal diseases (P<0.001). This indicates chance of 3.7 times exposure to pneumonia in case of periodontal diseases. The rate of attachment loss was 0.86±0.39 mm in control group, and 1.65±0.92 mm in cases (P<0.001). The G.I moderate to severe in control group was 78.3% and in cases 95.7% (P<0.08). Conclusion: A definite relation was seen between pneumonia and periodontal disease with higher chance being evident in cases with a type of periodontal disease.