الگوي تغذيه انحصاري با شير مادر و اثر آن در پيش گيري از بيماري هاي اسهالي و عفونت هاي تنفسي در شهرستان بابل

مجله پژوهش در پزشكي (دانشكده پزشكي شهيد بهشتي)

دوره 23 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

با توجه به توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني در مورد تغذيه انحصاري با شير مادر به منظور جلوگيري از بيماريهاي اسهالي و عفونتهاي تنفسي و درنظر گرفتن جايگاه خاصي براي اين امر در شبكه هاي بهداشتي-درماني كشور، اين تحقيق به منظور بررسي تعيين الگوي تغذيه انحصاري با شير مادر و تاثير آن در پيش گيري از بيماريهاي اسهالي و عفونتهاي تنفسي در 6 ماه اول زندگي صورت پذيرفت. اين مطالعه به روش توصيفي و به شكل مقطعي صورت پذيرفت. اطلاعات آن از يك نمونه تصادفي خوشه اي از 600 زوج مادر و كودك 12 تا 24 ماهه در جمعيت شهري و روستايي شهرستان بابل در سال 1376 از طريق مصاحبه با مادر جمع آوري شده است. اثر تغذيه انحصاري با شير مادر در 6 ماه اول زندگي در مقايسه با تغذيه غيرانحصاري در خطر بروز اسهال و عفونتهاي تنفسي پس از حذف اثرهاي متغيرهاي مخدوش كننده توسط مدل رگرسيوني لجستيك تعيين گرديد. يافته ها بيانگر آن هستند كه 56.9 درصد كودكان در شهر و 50.7 درصد كودكان در روستا در 6 ماهگي از تغذيه انحصاري با شير مادر بهره مند بوده اند و ميانگين دوره تغذيه انحصاري در شهر 3.5±5.6 ماه و در روستا 3.3±4.5 ماه مي باشد. نسبت شانس تطبيق شده اثر تغذيه انحصاري پس از حذف اثرهاي متغيرهاي مخدوش كننده سن شروع غذاي كمكي، منطقه سكونت، جنس كودك، رتبه تولد، سواد مادر، سن مادر و اشتغال مادر در خارج منزل در خطر بروز اسهال و عفونتهاي تنفسي به ترتيب با نسبت شانس 53 درصد و با حدود اطمينان 95 درصد (83 و 34 درصد) و نسبت شانس 57 درصد با حدود اطمينان 95 درصد (86 و 38 درصد) است. بنابراين، تغذيه انحصاري با شير مادر به دليل وجود خاصيت بيولوژيك در مقابل بيماري هاي اسهالي و عفونتهاي تنفسي به عنوان عامل حفاظت كننده نقش موثري را ايفا ميكند. از اين رو، ترويج تغذيه انحصاري با شير مادر در 6 ماه اول زندگي به عنوان استراتژي ملي در كنترل بيماري هاي اسهالي و عفونتهاي تنفسي بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.

The protective effect of breast feeding on the incidence of diarrhea and respiratory infections in Babol
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Considering the recommendations of World Health Organization (WHO) for solely using mother’s milk to reduce diarrheic diseases and respiratory infections, and with regard to its special stance in health and treatment network in Iran, this study was performed to determine the related nutritional style and its preventive effects during the first 6 months after birth. The descriptive and cross-sectional strategy of this study was carried out on 600 pairs of mothers and their infants (from 12 to 24 months) through interview in urban and rural areas of Babol in 1997. In this regard after deleting the effect of interfering variables, the effect of breast-feeding during the first 6 months after birth was evaluated in reduction of diarrhea and respiratory infections and finally, regression analysis was performed. The results showed that 56.9% of infants (An average age of 5.6±3.5 months) in urban areas and 50.7% of infants (An average age of 4.5±3.3 months) in rural areas have had solely breast-feeding in their first 6 months after birth. The effect of breast-feeding (After ignoring the effect of additive food, living area, gender, birth rank, knowledge, occupation as interfering factors) in reduction of diarrhea and respiratory infections was 53% (With a 95% confidence interval of 34-83%) and 57% (With 95% confidence interval of 38-86%) respectively. It is concluded that breast-feeding because of its biological properties has a strong protective effect regarding diarrhea and respiratory infections. Therefore, it is needed to consider this fact in national strategies within the first 6 months after birth.