بررسي ارتباط كيفيت زندگي با كفايت دياليز و شاخص‌هاي آزمايشگاهي در بيماران تحت همودياليز شهر شاهرود

Journal of Critical Care Nursing

Volume 8 - Number 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه: عوامل مختلفي بر كيفيت زندگي بيماران همودياليزي مؤثر مي باشند. شناسايي و تعديل برخي از اين عوامل مانند عدم كفايت همودياليز كه از جمله علل ناتواني و مرگ ومير در اين بيماران به شمار مي‌رود، مي‌تواند سطح مطلوب‌تري از سلامتي را در اين بيماران بوجود آورد. اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط كيفيت زندگي با كفايت دياليز و شاخص‌هاي آزمايشگاهي در بيماران تحت همودياليز انجام شد.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تحليلي-مقطعي 99 بيمار تحت درمان با همودياليز مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار بكار رفته شامل پرسشنامه كيفيت زندگي مختص بيماران دياليزي، KT/V جهت تعيين كفايت دياليز و شاخص‌هاي آزمايشگاهي آلبومين، هموگلوبين، قندخون ناشتا، كراتينين، بيلي‌روبين، پتاسيم، سديم، كلسيم و فسفر بودند. پس از جمع‌آوري اطلاعات، ارتباط بين آنها تعيين شد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از ضريب همبستگي پيرسون و آناليز واريانس يك طرفه استفاده شد.
يافته‌ها: نتايج مطالعه نشان داد كيفيت زندگي و كفايت دياليز واحدهاي پژوهش در سطح مطلوبي قرار ندارد. بين كيفيت زندگي و كفايت دياليز تفاوت معناداري مشاهده شد (P<0.05). همچنين بين نمره كيفيت زندگي با شاخص‌هاي آلبومين، هموگلوبين، بيلي‌روبين، كراتينين، پتاسيم، كلسيم و فسفر همبستگي آماري معني‌دار وجود داشت (P<0.05) ولي مقادير قندخون ناشتا و سديم با نمره كيفيت زندگي همبستگي معناداري نداشت (P>0.05).
نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه، بنظر مي‌رسد با برنامه‌ريزي و انجام مداخلات پرستاري در جهت افزايش كفايت دياليز و بهبود برخي شاخص‌ها مي‌توان به سطح مطلوب‌تري از كيفيت زندگي در اين بيماران دست يافت.

The relationship between quality of life with dialysis efficacy and laboratory parameters in Shahroud’ hemodialysis patients
Article Type: Original Article
Abstract:

Aims: Identifying and modifying factors such as inadequate dialysis and consequently disability and mortality that may influence hemodialysis patients' quality of life can cause more appropriate level of health in these patients. This study is done with the aim of "determining relationship of quality of life with dialysis adequacy and laboratory parameters in hemodialysis patients". Methods: In this cross-sectional study, 99 hemodialysis patients were investigated through convenient sampling in 2013. The tools of the study included: quality of life questionnaire specialized to dialysis patients, KT/V for determining dialysis adequacy and albumin, Hemoglobin, Fasting Blood Sugar (FBS), creatinine, Bilirubin, Potassium, Sodium, Calcium and Phosphorus laboratory parameters. After collecting data, the relationship between them was determined. SPSS16 software, Pearson correlation and ANOVA statistical tests were used for data analysis. Results: Quality of life and dialysis adequacy of the subjects of the study were not in an appropriate level. There was a significant difference (p<0.05) between quality of life and dialysis adequacy. Also there was a significant statistical correlation between the score of quality of life and albumin, hemoglobin, bilirubin, creatinine, potassium, calcium and phosphorus parameters (P<0.05). But there was no significant correlation between FBS and Sodium with the score of quality of life.   Conclusions: More appropriate level of quality of life can be achieved for these patients through planning and implementing nursing interventions regarding increase of dialysis adequacy and improvement of some parameters.

قیمت : 20,000 ريال