وضعيت شيردهي شيرخواران متولد شده در بيمارستانهاي دوستدار كودك و غيردوستدار كودك شهر تبريز در شش ماه بدو تولد: مطالعه مقطعي

علوم مراقبتي نظامي

دوره 2 - شماره 1

گزارش فايل خراب يا لينك شكسته
نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: نهضت جهاني راهاندازي بيمارستانهاي دوست دار كودك، در سال 1989 توسط سازمان جهاني بهداشت و يونيسف براي ارتقاء ميزان تغذيه با شير مادر معرفي گرديد. هدف از اين مطالعه بررسي وضعيت شيردهي شيرخواران متولد شده در بيمارستانهاي دوستدار كودك در شش ماه بدو تولد ميباشد.
مواد و روشها: اين مطالعه يك مطالعه توصيفي مقطعي بود كه در 307 نفر از مادران زايمان كرده در بيمارستانهاي استان آذربايجان شرقي كه كودك آنها شش ماه تمام داشت، انجام گرفت. مادران واجد شرايط با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي در بيمارستانهاي دوستدار كودك و سرشماري بيمارستانهاي غيردوستدار ثبتنام شدند و دادهها از طريق پرسشنامه و مصاحبه تلفني از شركتكنندگان در مطالعه جمعآوري شد. دادهها با استفاده از نرمافزار آماري SPSS نسخه 18 و بهكارگيري آمار توصيفي، تجزيه و تحليل شد.
يافتهها: 307 نفر از مادران داراي كودك شش ماهه (257 نفر از مادراني كه در بيمارستانهاي دوستدار كودك و 50 نفر از مادراني كه در بيمارستانهاي غيردوستدار كودك زايمان كرده بودند) در مطالعه شركت كردند. ميانگين سني اين افراد به ترتيب 6/ 5 ± 3 /27 و 7/ 5 ± 0/ 27 سال بود. يافتههاي مطالعه نشان داد كه بيمارستانهاي دوستدار كودك و غيردوستدار كودك از نظر تغذيه با شير مادر (02/ 0=P)، استفاده از شيشه و پستانك (007/ 0=P) و محل خواب كودك (001/ 0=P)، تفاوت معنيداري با هم داشتند. دو گروه از نظر زمان شروع شيردهي با شير مادر در ساعت اول پس از زايمان (052 /0=P) و دفعات شيردهي در شبانهروز (47/ 0=P) تفاوت آماري معنيداري باهم نداشتند.
بحث و نتيجهگيري: وضعيت شيردهي در بيمارستانهاي دوستدار كودك در مقايسه با غيردوستدار كودك بهتر ميباشد لذا پيشنهاد ميشود سياستهاي اجرا شده در بيمارستانهاي دوستدار كودك در بقيه بيمارستانها اجرا شود.

The examination of the breast feeding of 6- month babies who were delivered in baby friendly hospital and non-baby friendly hospitals of Tabriz: a cross sectional study
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: It seems the status of breast feeding in Baby Friendly Hospital is better than non-baby friendly ones. The aims of this study is to examine the status of breast feeding among these hospitals in Tabriz, Iran.
Materials and Methods: This is a cross sectional study in which 307 mothers who had six month baby were asked about their breast feeding during past six months through a valid questionnaire which has been used by ministry of health of Iran. Collected data were analyzed through descriptive and analytical statistics. Through this analysis, comparison between baby friendly hospital and non-baby friendly hospital in terms of breastfeeding was done.
Results: Totally 307 mothers including 257 ones who delivered in baby friendly hospitals and 50 ones who delivered in non-baby friendly hospital participated in the study. The mean age of mothers in two groups were 25.3±5.6 and 25.03±5.7 prospectively. Despite the similarity of two groups in terms of demographic characteristics, two groups were different in terms of beginning of breast feeding (P=0.02), rooming in (P<0.001) and exclusive breast feeding (P=0.007).
Discussion and Conclusion: Results of this study showed the babies who delivered in baby friendly hospitals had better status regarding excusive breast feeding.