ارزيابي تأثير به‌كارگيري سه محور نظام حاكميت باليني، روي عملكرد بيمارستاني: يك مطالعه نيمه‌تجربي

مجله دانشگاه علوم پزشكي قم

دوره 9 - شماره 6

گزارش فايل خراب يا لينك شكسته
نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: حاكميت باليني، رويكرد طبقه‌بندي‌شده براي تداوم و ارتقاي كيفيت خدمات درماني بيمار در سيستم بهداشتي است. اين مطالعه با هدف ارزيابي كارايي سه معيار سيستم حاكميت باليني بر عملكرد بيمارستاني صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه به‌صورت نيمه‌تجربي در بيمارستان كامكار قم، سال 1393 انجام شد. اطلاعات به‌وسيله پرسشنامه طراحي‌شده برمبناي سه معيار از حاكميت باليني (تعامل بيمار و جامعه، مديريت خطر و ايمني، استفاده از اطلاعات بيمارستاني بيمار) جمع‌آوري شد. نتايج تحقيق، قبل و بعد از مداخله مقايسه گرديد. آناليز اطلاعات با استفاده از تست‌هاي تي زوج و ويلكاكسون نان پارامتريك انجام شد. سطح معني‌داري، 05/ 0 در نظر گرفته شد.
يافته‌ها: شاخص‌هاي مربوط به محور تعامل بيمار و بيمارستان مورد مطالعه، در قبل و بعد از استقرار سيستم حاكميت باليني از نظر آماري، رابطه مثبت و معني‌داري داشت (04 /0=p). شاخص‌هاي مربوط به محور استفاده از اطلاعات، قبل و بعد از اقدامات مداخله‌اي، از نظر آماري رابطه معني‌داري داشت (02/ 0=p).
نتيجه‌گيري: طبق نتايج اين مطالعه، بهره‌گيري از سيستم حاكميت باليني مي‌تواند در بهبود تعامل بيمار با جامعه و استفاده از اطلاعات مؤثر باشد.

EVALUATION OF THE EFFECT OF APPLYING THREE DIMENSIONS OF CLINICAL GOVERNANCE ON HOSPITAL PERFORMANCE: A QUASI-EXPERIMENTAL STUDY
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Objectives: Clinical governance is a systematic approach for continuation and promotion of the quality of patient’s healthcare services in a health system. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of three dimensions of clinical governance system on hospital performance.
Methods: This study was performed as a quasi-experimental study in Kamkar hospital in Qom, 2014. Data were collected using a questionnaire designed based on three criteria of clinical governance (patient and public involvement, risk and safety management, and use of hospital information systems). Results of the research were compared before and after intervention. Data analysis was done by paired sample t-test and non-parametric Wilcoxon test.
Results: The indexes related to the domain of patient and studied hospital invovement had a positive and significant relationship before and after establishment of clinical governance system (p=0.04). The indexes related to the applying data domain had a significant relationship before and after intervention measures (p=0.02).
Conclusion: According to the findings of this study, application of clinical governance system can be effective in improving patient and public interaction and use of information.