مقايسه كارآيي روش هاي مختلف پيشگيري در ميزان پلاك دنداني (PI) در دانش آموزان 12 ساله منطقه 6 تهران

مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دوره 21 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به اهميت پلاك دنداني و تاثير آن بر بيماري هاي پريودنتال و پوسيدگي دنداني و همچنين عدم اطلاع در مورد تاثير روش هاي مختلف پيشگيري بر كنترل پلاك دنداني، اين تحقيق با هدف كارآيي روش هاي مختلف پيشگيري در ميزان پلاك دنداني در دانش آموزان 12 ساله شهر تهران انجام گرديد. مواد و روش ها: اين بررسي به روش كارآزمايي باليني بر روي 700 دانش آموز 12 ساله انجام گرفت. روش كار بدين گونه بود كه تعداد 16 مدرسه راهنمايي (8 مدرسه دخترانه و 8 مدرسه پسرانه) به روش تصادفي انتخاب شدند و طي معاينه باليني PI (پلاك ايندكس) آنها به روش استاندارد تعيين و ثبت گرديد. در كل، مدارس به 4 گروه تقسيم شدند. اولين گروه شاهد بود كه هيچ روش پيشگيري در آن اعمال نشد. در گروه دوم آموزش بهداشت دهان ارائه شد، سومين گروه تحت ترغيب عملي و چهارمين گروه تحت آموزش و ترغيب عملي قرار گرفتند. بعد از گذشت يك سال هر چهار گروه مورد بررسي مجدد قرار گرفتند و شاخص PI اندازه گيري شد. يافته ها: يافته هاي اين تحقيق نشان دادند در گروه شاهد پلاك دنداني از كد 3 با فراواني 30.8% به كد 4 با فراواني 48.3% افزايش يافت كه از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.05). در گروه دوم پلاك دنداني از كد 3 با فراواني 32.9% به كد 2 با فراواني 40.7% كاهش يافت كه از نظر آماري معني دار بود (P<0.05). گروه سوم با افزايش پلاك دنداني از كد 3 با فراواني 31.9% به كد 4 با فراواني 39.1% مواجه شد كه البته از نظر آماري معني دار نبود (P>0.05). در گروه چهارم پلاك دنداني از كد 3 با ميزان 31.6% به كد 2 با فراواني 38.6% تقليل يافت كه از نظر آماري معني دار بود (P<0.05). در كل سه گروه آزمايشي شرايط بهتري نسبت به گروه شاهد نشان دادند. نتيجه گيري: نتايج بر اين مطلب دلالت مي كردند كه براي كاهش ميزان پلاك دنداني و در نتيجه بالا بردن سطح بهداشت دهان افراد آموزش كافي و صحيح به تنهايي براي ايجاد انگيزه در فرد كافي مي باشد.

Comparison of the effect of different preventive measures on plaque index
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Aim: This survey was designed to compare the efficiency of preventive methods on plaque index (PI) of 12-year-old Tehranian pupils. Materials and Methods: 16 secondary school were selected randomly and then divided into 4 groups: Group I: The control group with no preventive program. Group II: The first trial group (Education G) who were introduced to oral hygiene through audio-visual training. Group III: The second trial group (Promotion G) who were persuaded practically. Group IV: The third trial group (Education and Promotion G) who were both trained and persuaded practically. PI was recorded both before and after intervention using Quigley-Hein plaque index, which is completed. Results: PI was increased from 30.8% (Grade 3) to 48.3% (Grade 4) in control group (P<0.05), while its decrease was seen from 32.9% (Grade 3) to 40.7% (Grade 2) in group II (P<0.05). PI increased from 31.9% (Grade 3) to 39.1% (Grade 4) in group III. In group IV, PI decreased from 31.6% (Grade 3) to 38.6% (Grade 2) (P<0.05). Conclusion: Education and training has an obvious effect on increase of the level of oral hygiene.