جمعيت شناسي مصدومين سوانح ترافيكي در استان اصفهان: يك مطالعه مقطعي-تحليلي

علوم مراقبتي نظامي

دوره 1 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: بر اساس آمار سازمان جهاني بهداشت، حوادث ترافيكي منجر به ايجاد 3 /30% ناخوشي ها و 7/ 28% مرگ ومير در سطح جهان مي شوند، هدف از اين مطالعه بررسي خصوصيات سني و جنسي مصدومين سوانح ترافيكي در استان اصفهان در سال 1388 بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مقطعي-تحليلي مي باشد كه با استفاده از داده هاي برنامه ثبت سوانح و حوادث كشوري استان اصفهان در سال 1388 انجام شد. مصدومين ناشي از سوانح ترافيكي به سه دسته تقسيم شدند كه عبارت بودند از: مصدومين خودرو سوار، مصدومين موتورسيكلت سوار و عابرين پياده. در اين مطالعه از آزمونهاي آماري تي تست، كاي اسكوئر و ANOVA جهت آناليز داده ها استفاده شد.
يافته ها: در طي مطالعه 31587 نفر در اثر سوانح ترافيكي مصدوم شدند كه (4 /77%) را مردان و (6/22%) را زنان تشكيل دادند. نسبت جنسي (مرد به زن) برابر 43 /3 و ميانگين سني كل مجروحين برابر با 87 /15±21 /29 بود. ميانگين سني در مردان برابر با 45 /15±8 /28 و در زنان 15 /17±63 /30 بود كه ازنظر آماري اين اختلاف معني دار بود (001/ 0>P ). همچنين جنسيت، گروه هاي سني، منطقه رخداد حادثه، محل رخداد حادثه با نوع حادثه ارتباط آماري معني داري داشتند (001/ 0>P ).
بحث و نتيجه گيري: مصدومين سوانح ترافيكي را بيشتر مردان جوان تشكيل ميدادند. موتورسيكلت عامل نيمي از موارد مصدوميت بود كه بيشتر در مناطق شهري و در افراد جوان رخداده بود؛ بنابراين بايد با تصويب قوانين سختگيرانه و فرهنگسازي جهت اصلاح رفتارهاي رانندگي، به ويژه در موتورسيكلت سواران زمينه كاهش رخداد و در صورت رخداد كاهش صدمات جسمي را فراهم سازيم.
 

Demography of traffic accidents victims in the Isfahan province: a cross-sectional study
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: According to the World Health Organization reports, road traffic accidents caused 30.3% of morbidity and 28.7% of deaths in worldwide. The purpose of this study is assessment age and sex character of traffic accidents victims in the Isfahan province during the year 2009.
Materials and Methods: This study is a cross-sectional study, which conducted with using data recorded in accidents nationwide program in Isfahan in 2009. Injuries caused by traffic accidents in this study are divided into three categories that include injuries by car, motorcycle and pedestrian. In this study t-test, chi-square and ANOVA were used for data analysis.
Results: During the study period, 31, 587 people were injured in a traffic accident, which (77.4%) was males and (22.6%) women. The sex ratio (male to female) was 3.43. Mean age of injured person in this study was 29.21±15.87, in men 28.8±15.45 and in women 30.63±17.15, this difference t was statically significant ((P<0.001).So, between type of traffic accident and gender, age, location of traffic accident Occurrence (urban and suburban), area of traffic accident was a significant relationship (P<0.001).
Discussion and conclusion: Most of traffic accidents victims were the young men. More than half of the injury caused motorcycles and occurrence in young people in urban areas. So should pass strict laws and improve the culture to modify driving behaviors, particularly in motorcycle riders to reduce the incidence and injury of traffic accidents.

قیمت : 20,000 ريال