مطالعه اپيدميولوژيك جراحات استخوان و بافت نرم اندام ها ناشي از حوادث شغلي در ‌بيماران بستري بيمارستان شهيد ‌بهشتي بابل طي سال ‌هاي 1391-13891389

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام

دوره 23 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: هر چند امروزه توسعه صنعتي و گسترش تكنولوژي زمينه‌ ساز رفاه و آسايش انسان گشته است، اما از پيامدهاي ناگوار آن حوادث شغلي مي ‌باشد كه تهديدي جدي براي سلامت به شمار مي ‌آيد. ‌اين مطالعه به منظور بررسي همه‌ گير شناختي جراحات استخوان و بافت نرم در ‌بيماران بستري بيمارستان شهيد ‌بهشتي بابل انجام گرديد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي تمام بيماراني كه به علت جراحات استخوان و بافت نرم اندام‌ ها ناشي از حوادث شغلي در بخش ارتوپدي بيمارستان شهيد ‌بهشتي شهرستان بابل از 1389 تا 1391 بستري شدند، وارد مطالعه گرديدند. اطلاعات شامل شاخص ‌هاي دموگرافيك، شغل، سابقه كار، سطح سواد، ساعت و ماه وقوع حادثه، علت بروز حادثه، اندام مبتلا، ناحيه‌ آسيب ‌ديده و نوع آسيب از پرونده بيماران استخراج و سپس داده ها تجزيه و تحليل شدند. يافته‌ هاي پژوهش: از 227 مصدوم، 1/ 18 درصد در سال 1389، 6/ 35 درصد در سال 1390 و 3/ 46 درصد در سال 1391 پذيرش شدند. 2/ 98 درصد آنان مرد و بيشترين سهم مصدومين(2/ 65 درصد) در دامنه سني 36-17سال قرار داشتند. بالاترين نسبت حوادث در گروه كارگران ساختماني(1/ 47 درصد) رخ داده است. اندام فوقاني بيشترين صدمه(69 درصد) را داشت و بيشترين نوع صدمه آسيب استخواني(6/ 32 درصد) بود و بين نوع شغل، علت حادثه و اندام مصدوم رابطه معني‌ داري وجود داشت(به ترتيب P<0.0001 و P=0.01) ولي بين نوع شغل و آسيب رابطه معني ‌دار نبود(P=0.8).
بحث و نتيجه‌ گيري: روند فزاينده بروز حوادث شغلي، شيوع بالاي آن در مشاغل ساختماني و رونق ساخت و ساز در خطه ساحلي كشور، ضرورت اتخاذ اقدامات جدي و پيشگيرانه جهت كاهش ميزان بروز اين گونه حوادث و پيامد‌هاي ناگوار آن را گوشزد مي‌ نمايد.

Epidemiologic Study of Bone and Soft Tissue Injuries Resulting from Occupational Accidents in Hospitalized Patients of Shahid Beheshti Hospital in Babol City During 2010 – 2012
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: Although nowadays industrial development and development of technology has been background of human welfare, but occupational accidents are the potential adverse consequences that are considered as a serious threat for health. This study is aimed to epidemiologic study of bone and soft tissue injuries resulting from occupational accidents in hospitalized patients of Shahid Beheshti hospital.
Materials & methods: In this cross sectional study all patients were entered to study who admitted at orthopedic section of Shahid Beheshti hospital in Babol city during 2010 – 2012 because of bone and soft tissue injuries resulting from occupational accidents. Information were including demographic characteristics, job, work experience, level of education, time and month of accident event, cause of accidents, affected limb, damaged area and type of injury were extracted from patient's files and then data were analyzed.
Findings: of 227 patients, 18.1% were admitted in 2010, 35.6% in 2011 and 46.3% in 2012. 98.2% were male and most of the victims (65.2%) were in the age range of 36-17years. The highest proportion of accidents occurred among construction workers (47.1%). upper limbs had a (69%) most damage and, Most of damage was bone damage (32.6%) and there was a significant relationship between the type of job, cause of accident and injured limb (P<0.0001 and P=0.01 respectively), but there was no significant relationship between type of job and injury (P=0.8).
Discussion & Conclusion: The increasing incidence of occupational accidents, the high prevalence in construction jobs and construction prosperity in coastal areas of the country highlighted the need to adopt preventive measures and to reduce the incidence of these adverse events and its consequences.

قیمت : 20,000 ريال