بررسي ارتباط بين نمرات آزمون جامع علوم پايه دانشجويان پزشكي با نمره ارزشيابي اساتيد علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي لرستان از 1384 لغايت 1388

فصلنامه آموزش پزشكي و توسعه، دانشگاه علوم پزشكي قزوين

دوره 6 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه: يكي از متداول‌ترين روش‌هايي كه در بيشتر كشورها و از جمله ايران جهت تعيين وضعيت آموزشي يك استاد استفاده مي‌شود، ارزشيابي اساتيد است. ارزشيابي عملكرد اعضاي هيأت علمي مي‌تواند تا حدود زيادي موجب شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف آموزشي گردد و از طريق بازخورد مناسب به اساتيد، منجر به ارتقاء كيفيت آموزش اساتيد و به تبع آن بهبود عملكرد آموزشي دانشجويان گردد. عده‌اي متعقدند كه كيفيت تدريس اساتيد در طي مقطع علوم پايه يكي از دلايل عمده عملكرد مناسب دانشجويان در امتحانات ترمي و حتي امتحانات جامع علوم پايه مي‌باشد.
هدف: اين تحقيق با هدف بررسي تأثير نمرات ارزشيابي اساتيد مقطع علوم پايه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان بر نمرات آزمون جامع علوم پايه پزشكي انجام گرفت.
روش‌ها: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي از نوع همبستگي بود كه جمعيت مورد مطالعه را كليه اعضاي هيأت علمي علوم پايه و كليه دانشجويان مقطع علوم پايه رشته پزشكي كه آزمون علوم پايه را داده بودند تشكيل مي‌داد. نمرات علوم پايه دانشجويان گردآوري و فراواني مطلق و نسبي محاسبه گرديده و نمره استاندارد هر درس نيز محاسبه گرديد كه براي محاسبه اين نمره نيز ميانگين نمره هر درس دانشگاه منهاي ميانگين نمره همان درس در كشور و سپس تقسيم بر انحراف از معيار آن درس در كشور گرديد. براي مشخص شدن جايگاه و رتبه دانشگاه در هر درس در كل كشور، رتبه دانشگاه نسبت به صد محاسبه شد، كه براي اين كار رتبه دانشگاه در هر درس تقسيم بر تعداد دانشگاه‌هاي شركت كننده همان درس ضرب در 100 گرديد و تحت عنوان رتبه دانشگاه در هر درس نسبت به صد منظور گرديد.
براي ارتباط سنجي بين نمرات علوم پايه در هر درس و نمرات ارزشيابي اساتيد در كل و در حيطه‌هاي عملكردي مختلف (ميانگين نمرات ارزشيابي اساتيد هر گروه) با توجه به غير نرمال بودن منحني مربوطه از تست اسپيرمن استفاده شد.
يافته‌ها: بر اساس نتايج اين پژوهش معدل نمره هر درس در طي 5 سال مطالعه متغير بوده و از روند كاهنده و يا افزاينده خاصي برخوردار نبود. رتبه‌بندي كيفي نمرات 5 سال نيز بر اساس خيلي خوب، خوب، متوسط، ضعيف و خيلي ضعيف نيز همين روند را نشان داد. هم‌چنين پس از انجام تست‌هاي آماري اسپيرمن، بين نمرات علوم پايه دانشجويان با نمرات ارزشيابي كلي و به تفكيك هر حيطه اساتيد علوم پايه دانشگاه ارتباط معني‌دار آماري وجود نداشت.
نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج تحقيق مي‌توان گفت وضعيت نمرات علوم پايه دانشجويان علوم پزشكي وابسته به فاكتورهاي ديگري غير از نمرات ارزشيابي اساتيد مي‌باشد.

Investigation of the relation between University teacher’s assessments of Lorestan University of medical Sciences and medical student’s score of Basic Science for Medicine’s exams from 2005 until
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: The teacher’s evaluation is a common method to determine the educational situation of faculty members of most universities. Teacher’s evaluation system can reveal the strengths and weaknesses of the teacher’s educational status and provides the possibility for improvement of the quality of the teaching, and the educational improvement of students. It is believed that the quality of teaching through the basic science courses is one of the important causes affecting exam scores, not only in the semester’s exams, but also in the comprehensive basic science exams of students.
Objective: The purpose of this study was to investigate the correlation between basic sciences teacher’s assessments and student’s scores of comprehensive basic science exam.
Methods: This research was a descriptive- correlation study in which all the basic science’s teachers and medical students of Lorestan University of medical sciences that had passed their comprehensive basic science exam participated. The mean and SD of student’s scores for their comprehensive basic science exam and also the means score of teachers' assessments were determined. Then the standard score for each course was calculated. For this reason, university’s mean score of each course was subtracted from the country’s mean score of each course. Then, the result was divided by the standard deviation of each course. Also to determine the rank position of each course of university in the national scores, the university's rank divided by 100 was calculated. Then, the rank position of each course was divided by the number of the universities participating in the exam and multiplied by 100. The correlation between the teachers' score and student's scores in overall, and in each course was calculated with the spearman test.
Findings: The trend of mean score of each course through 5 years of the study was not constant. The qualitative scores analysis, i.e. very good, good, median, weak, very weak had also the same trend. Moreover, the Spearman test indicated that there is no correlation between medical students’s score of comprehensive basic science exam and the total score, and score of teachers of the individual courses.
Conclusion: According to the results of the present study, the situation of the medical student’s score of comprehensive basic science exam could be affected by some factors other than their teacher's evaluation scores.

قیمت : 20,000 ريال