تحقيقي در مورد عوامل موثر در ايجاد بوي بد دهان

مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دوره 21 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: بوي بد دهان عارضه شايعي است كه تعداد زيادي از افراد جامعه از آن رنج مي برند لذا اين تحقق با هدف بررسي اتيولوژي هاي مختلف اين عارضه انجام شد. مواد و روش ها: 120 نفر مورد معاينه در خصوص Pi و GI، پوسيدگي، بيماري هاي پريودنتال و بوي بد دهان قرار گرفتند و نتايج از طريق t-test و Odd's ratio مورد بررسي قرار گرفت. پس از مطالعات اوليه در اين زمينه پرسشنامه اي تهيه شد و معاينات كلينيكي نيز براساس اين پرسشنامه از جمعيتي بالغ بر 100 نفر كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند بعمل آمد، كه عوامل ايجاد كننده بوي بد دهان در آنها به دو قسمت دهاني و خارج دهاني تقسيم شدند. جداول و نمودارهايي نيز براساس درصدهاي فراواني ساده تهيه شدند. يافته ها: نتايج اين تحقيق نشان دادند از آنجايي كه چند عاملي بودن اتيولوژي بوي بد دهان به اثبات رسيده است، لذا تعيين عوامل خاص به عنوان ايجاد كننده بوي بد دهان كاري اشتباه خواهد بود، اما براساس يافته هاي اين تحقيق عواملي مانند: پري كرونيت، شلوغي دندان ها، بيماري هاي لثه، پوسيدگي ها و پر كردگي هاي نامناسب و غيره به همراه بهداشت بد در زمره موثرترين عوامل شناخته شده اند. نتيجه گيري: به طور كلي مي توان گفت كه هر كدام از عوامل داخل دهاني به تنهايي اگر با بهداشت بد همراه باشند مي توانند بوي بد ايجاد نمايند.

The study of the factors affecting fetid oral odor
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Halitosis or bad oral odor is a systemic and/or locally derived smell. There are many factors affecting oral odor. This study was designed to assess such factors. Materials and Methods: A group of 120 individuals were examined for plaque index, gingival index, caries, periodontal disease and halitosis. T-test and odd’s ratio were used for calculation of the data. Results: Crowding, pericoronitis, gingival and periodontal disease, caries, overhanged filling and bad oral hygiene were found to be significantly related to the presence of halitosis. Simple analysis showed that bad oral hygiene, periodontal problems, age, defective restoration and decays were significantly related to bad oral odor. Loosing teeth, crowding and dental prosthesis showed no relation with fetid odor. Conclusion: Multifactorial basis of halitosis was also seen in this study having the most effective role in this regard.