تاثير يك دوره برنامه منتخب تمريني با وبدون كاربرد دستگاه تحريك الكتريكي(APS) بر درد و عملكرد ستون فقرات دختران جوان مبتلا به كمر درد مزمن

Physical Treatments Journal

Volume 3 - Number 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف:تمرين درماني امروزه در رأس درمانهاي توصيه شده جهت بيماران كمر درد است و محققين بسياري بر اين موضوع هم عقيده اند كه از ميان تمرينات ارائه شده تمرينات ثباتي در شرايط مزمن شدن درد و تمرينات مكنزي در شرايط حاد كمر درد مناسب ترين گزينه مي باشد. در اين ميان تاثير اعمال جريانات الكتريكي در درمان كمر درد ،هرچند كوتاه مدت و اندك باشد از نظرها دور نمانده است و روشي مؤثر جهت كنترل و درمان بيماران شناخته شده است.در اين حيطه جريان همانند سازي شده ي پتانسيل عمل كه به تازگي ابداع شده است توجه محققين زيادي را به خود جلب كرده است. روش بررسي:در اين مطالعه ي كار آزمايي باليني 24 بيمار دختر جوان با كمر درد مزمن به طور تصادفي در يكي از دو گروه ورزش هاي منتخب با و بدون كار برد جريان APS قرار گرفتند.هر دو گروه به مدت چهار هفته(14 جلسه درماني)تحت درمان قرار گرفتند.يكي از دو گروه همراه با تمرينات منتخب طي 14 جلسه هر جلسه ده دقيقه جريان APS را نيزروي ناحيه ي دردناك كمر دريافت كردند.داده ها بر اساس پرسشنامه ي كيوبك براي سنجش ميزان درد و پرسشنامه اسوستري جهت بررسي ميزان عملكرد ستون فقرات بيماران ، جمع آوري شد و با استفاده از روش هاي آمار استنباطي شامل ، آزمون كلمو گروف – اسميرنف جهت بررسي طبيعي بودن توزيع داده ها ، آزمون t نمونه هاي وابسته جهت مقايسه امتياز آزمودني ها درهريك از متغيرهاي مورد نظر تحقيق دردو مرحله پيش و پس از انجام تمرين در هريك از گروه هاي تمريني و آزمون t نمونه هاي مستقل به منظور مقايسه تفاوت ميانگين امتياز دوگروه تمريني پيش از اجراي طرح ، به منظور بررسي عدم تفاوت بين دو گروه در هريك از شاخص هاي مورد نظر،و نيز پس از جراي دوره تمريني در هريك ازمتغيرهاي مورد نظرتحقيق در سطح 5% استفاده شده است . كليه محاسبات توسط رايانه و با استفاده از نرم افزار SPSS15 انجام شده و نمودارها با استفاده ازنرم افزار EXCELL2010 رسم شده است . يافته ها: بهبود عملكرد و كاهش درد در هر دو گروه به طور معنا داري افزايش يافته است اما اين تفاوت در دو گروه معنا دار نمي باشد. نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين بررسي ،تمرينات منتخب ورزشي با و بدون كاربرد جريان APS در دو گروه موجب بهبود عملكرد و كاهش درد بيماران شد و هرچند اين بهبود در گروه با كاربرد جريان APS شاخص تر بود ، اما دو گروه به طور معناداري برتري نسبت به هم نداشتند.

Effects of selective training program with and without the use of action potential stimulation device (APS) on pain & function of the spine in young girls with chronic low back pain
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Target & Objective: Today using exercise for patient with backpain is the most important advised way for backache, and most of the researchers are believed to this issue which among presented exercises, Stabilized exercises in chronic Shade of pain & Macenzi exercise in harsh situation is the best way. So, effect of using electronic rays in curing backache, even for short time & less, it's not hidden from attitude and it known as an effective way for curing this issue. Among all ways APS way, which has been invented, attracted the most researcher's attention. Study Method: in this research which have done on 24 young patient girls (between 20 to 30 years old) with chronic backache, accidentally belonged to one of two selected sport groups with/without application of APS has been studied & cured on both groups during 4 weeks (14 curing sessions). One of them along with selected exercises during 14 sessions and each session 10 minutes, received APS waves from back of the patients. Data, based on Quebec scale in order to measurement in level of paining and Oswestry disability index for study on the application of patient's spine has been collected and by using Inferential statistics ways including Grof Testing for observing supplying data, T testing dependent samples for comparing score of items in each of target elements in 2 steps (before & after of exercising in each exercising groups and T testing of dependent elements for comparing the differences between average of scores in 2 groups, before performing plan for study of failure of differences between two groups in each of elements and also after performing practicing period in each elements in level of 5% has been used. All calculation by using computer and SPSS 15 software has done and diagrams have drawn by EXCELL 2010. Founds: improvement of performance and deduction of pain in both groups has been increased, but different of this increase in both groups is not definite. Results: according to all founds of this study, selected therapeutic exercises with/without using APS in two groups caused to improvement of application and decrease of pain in patients. Although this improvement in group by application of APS was not brilliant, both groups did not have cleared different.

قیمت : 20,000 ريال