بررسي اثربخشي بازي‌درماني گروهي بر مهارت‌هاي اجتماعي كودكان پيش‌دبستاني آسيب‌ديده شنوايي

فصلنامه پژوهشي توانبخشي

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسي اثربخشي بازي‌درماني گروهي بر مهارت‌هاي اجتماعي كودكان پيش‌دبستاني آسيب‌ديده شنوايي انجام شد.   روش بررسي‌: اين پژوهش، يك مطالعه شبه‌آزمايشي با طرح پيش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه شاهد بود. در اين پژوهش 30 پسر آسيب‌ديده شنوايي كه به روش نمونه‌گيري دردسترس از مراكز پيش‌دبستاني شهرستان ورامين و قرچك انتخاب شده بودند، شركت داشتند. آزمودني‌ها به‌صورت تصادفي به دو گروه 15 نفري آزمايش و شاهد تقسيم شدند. گروه آزمايش، بازي‌درماني گروهي را در 12 جلسه دريافت كردند، درحالي‌كه به گروه شاهد اين آموزش ارائه نشد. ابزارهاي استفاده‌شده در اين پژوهش آزمون ماتريس‌هاي پيشرونده‌ ريون رنگي و مقياس درجه‌بندي مهارت‌هاي اجتماعي بود. اطلاعات جمع‌آوري‌شده با استفاده از تحليل كوواريانس چندمتغيري تحليل شد.   يافته‌ها: نتايج تحليل كوواريانس چندمتغيري نشان داد كه بازي‌درماني گروهي اثر معناداري بر مهارت‌هاي اجتماعي كودكان آسيب‌ديده شنوايي داشت (P<0.001). همچنين نتايج بيانگر اثر مثبت و معنادار بازي‌درماني گروهي بر همه خرده‌مقياس‌هاي مهارت اجتماعي (مشاركت، ابراز وجود و مهار خود) در اين كودكان بود (P<0.001).نتيجه‌گيري: بازي‌درماني گروهي مي‌تواند مهارت‌هاي اجتماعي كودكان آسيب‌ديده شنوايي را بهبود بخشد؛ بنابراين، برنامه‌ريزي براي بازي‌‌درماني به كودكان آسيب‌ديده شنوايي اهميت ويژه‌اي دارد.

The Efficacy of Group Play Therapy on the Social Skills of Pre-School Hearing-impaired Children
Article Type: Original Article
Abstract:

Objective: The purpose of the present study was to investigate of the efficacy of group play therapy on the social skills of pre-school hearing-impaired children.   Materials & Methods: The present research was a semi-experimental study with pre-test, post-test design and control group. The participants were 30 male hearing-impaired children from pre-schools centers in Varamin and Gharchak provinces using an available method. Subjects were randomly divided into experimental and control groups, each group consisting of 15 children. The experimental group received 12 sessions of group play therapy and the control group did not. The instruments were done using the Raven coloure progressive matrices test and social skills rating scale. The data were recorded and statistically analyzed using MANCOVA. Results: The results of MANCOVA showed that group play therapy had a significant effect on the social skills of hearing-impaired children (p<0.001). The results also revealed that group play therapy had a positive and significant effect on all subscales of social skills in these children: cooperation, self-assertiveness and self-control (p<0.001).   Conclusion: Group play therapy can improve the social skills of hearing-impaired children. It is recommended that planning play therapy for hearing-impaired children receives serious attention .

قیمت : 20,000 ريال