مقايسه تاثير دو روش آموزش فعال تركيبي و روش كلاسيك در يادگيري درس آمار

مجلــه‌ي توســعه‌ي آمــوزش در علـوم پزشــكي در زنجان

دوره 8 - شماره 18

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: بكارگيري روشهاي نوين فعال و مشاركتي در تدريس، بعنوان يكي از روش هاي آموزشي دانشجو محور موجب افزايش دانش دانشجويان مي گردد. در اين مطالعه، چند روش و شيوه آموزشي تركيب شده و براي تدريس آمار بكار رفته است و بدنبال آن به مقايسه تاثير روش تركيبي با روش آموزش كلاسيك پرداختيم. روش كار: در مطالعه حاضر 20 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته هاي پرستاري با گرايش مراقبت هاي ويژه، بيوشيمي، بيوتكنولوژي و MPh گرايش مديريت، را به دو گروه روش آموزشي كلاسيك (گروه كنترل) و تركيبي (گروه تجربي) تقسيم و به مقايسه تاثير دو روش پرداختيم. در اين مطالعه تقسيم تصادفي بر مبناي رشته هاي تحصيلي صورت گرفت. نتايج: آزمون من-ويتني يو نشان داد كه متوسط نمره دانش آمار دانشجويان در ابتداي مطالعه (Pre-test) تفاوت معني داري با يكديگر نداشته (p=0.32) در حالي كه در انتهاي مطالعه نمره دانش آمار دانشجويان در دو گروه تفاوت معني داري با يكديگر داشتند (p<0.001)، بطوريكه ميانه نمره دانش آمار گروه مداخله 09/ 18 و ميانه نمره دانش آمار دانشجويان شركت كننده در گروه كنترل 33/ 13 بود. در اين مطالعه نگرش داتشجويان نسبت به روش تدريس تركيبي مثبت تر بود. نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد كه براي تدريس درس آمار روش تركيبي نسبت به روش كلاسيك كه يك روش استاد محور است در انتقال مفاهيم آمار و نگرش مثبت دانشجويان موثرتر مي باشد. واژه هاي كليدي: يادگيري، تكنولوژي، آمار، آموزش

Comparing the effect of two methods of hybrid active and traditional on teaching statistics.
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: Applying the modern active and cooperative methods in teaching has attracted the students more and increased their knowledge. In this study we have combined the teaching methods to the course statistics and compared it with traditional method.
Methodology: In this study, 20 master degree students of nursing specializing. Intensive care, bio chemistry, biotechnology and MPH of management were divided in to two control (classic method) and experimental groups (hybrid) to compare the teaching methods of statistics on them. The grouping was randomly based on study course.
Results: The Man-Whitney test showed that the average score of students’ knowledge at pre-intervention stage did not have any significant difference (p=0. 32) but in the post-intervention it had a significant difference (p<0.001) so that 50% of students in experimental group obtained the score of 18.09 or over in statistics and the score of 50% of students in control group was less than 13.33.
Conclusion: The present study showed that the hybrid method works more effectively than the traditional method of lecturing in transferring statistical concepts and positive view.

قیمت : 20,000 ريال