ارتباط تيپ‌هاي شبانه‌روزي با رفتارهاي مراقبتي پرستاران

كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

دوره 16 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: تيپ‌هاي شبانه‌روزي، از جمله ويژگي‌هاي شخصيتي افراد است. تفاوت در عمل‌كرد و رفتار بين تيپ‌هاي شبانه‌روزي مي‌تواند بر عمل‌كرد پرستاران از جمله مراقبت از مددجويان تاثيرگذار باشد. مراقبت مهم‌ترين ويژگي حرفه پرستاري محسوب مي‌شود و در ارتقاء سطح سلامت بيماران، روند بهبودي و رضايت‌مندي آن‌ها نقش مهمي ايفا مي‌كند. بر اين اساس تحقيق حاضر با هدف بررسي ارتباط تيپ‌هاي شبانه‌روزي با رفتارهاي مراقبتي پرستاران انجام شد. مواد و روش‌ها: اين مطالعه مقطعي از نوع هم‌بستگي- توصيفي است. 573 پرستار شاغل در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده‌ها پرسش‌نامه تيپ‌هاي شبانه‌روزي (MEQ) و پرسش‌نامه رفتارهاي مراقبتي (CBI) بود. يافته‌ها: نتايج نشان داد تيپ‌هاي صبحي، عصري و بينابين به ترتيب شامل 1/ 36، 6، 9/ 57 درصد از نمونه‌ها را تشكيل دادند. در مقياس رفتارهاي مراقبتي، زيرمقياس دانش و مهارت حرفه‌اي بيش‌ترين نمره و زيرمقياس ارتباط و گرايش مثبت كم‌ترين امتياز را دارا بوده‌اند. به جز زيرمقياس توجه به تجارب ديگري، ارتباط معني‌داري بين تيپ‌هاي شبانه‌روزي با ديگر زيرمقياس‌هاي رفتارهاي مراقبتي و هم‌چنين كل مقياس رفتارهاي مراقبتي پرستاران وجود داشت (004/ 0=p و 114/ 0=r). نتيجه‌گيري: ارتباط مثبت بين تيپ‌هاي شبانه‌روزي و رفتارهاي مراقبتي گوياي آن است كه پرستاران تيپ صبحي، رفتارهاي مراقبتي بهتري نسبت به پرستاران تيپ عصري دارند. توجه بيش‌تر به پرستاران تيپ عصري به دليل ويژگي‌هاي مربوط به اين افراد مانند عدم تعادل عاطفي بيش‌تر و اعتماد به نفس پايين‌تر نسبت به افراد صبحي و آموزش به آن‌ها براي ارائه رفتارهاي مراقبتي مي‌تواند در ارتقاء كيفيت ارائه خدمات توسط پرستاران تيپ عصري موثر باشد

Relationship between the circadian types and nurses' caring behaviours
Article Type: Original Article
Abstract:

    Introduction: Caring is the most important feature of the nursing profession and provides a crucial role in improving the patient’s health, process of recovery and their satisfaction. Circadian type is defined as the capability of individuals to adapt to shift works. Nurses’ performance in caring the patients can be potentially under the influence of their circadian type. Based on that, the present study was performed to examine the relationship between circadian types and nurses’ caring behaviours .   Materials and Methods : In this descriptive correlative study, 573 nurses were participated from different hospital units associated with Tehran University of Medical Sciences and based on the clustering method. The data were collected from morning and evening types (MEQ) and caring behaviour questionnaires (CBI), and analysed by one-way ANOVA , Kruskal Wallis , Pearson correlation and independent t-tests using SPSS software .   Results : The findings showed a significant relationship between circadian types and caring behaviour subscales with the exception of attentiveness to other’s experience subscale. Furthermore, the caring behaviours of fixed-morning shift nurses were more professional and effective than those of rotation and fixed-night shift nurses.   Conclusion : A significant relationship between circadian types and caring behaviours showed that morning types have better caring behaviours than evening types. Because evening type nurses usually show lower emotional balance and self-esteem compared to those of morning types, therefore, providing them with more attention and training can increase their qualifications and skilfulness in caring patients. Furthermore, it is important to consider nurses’ circadian type in determining their work shifts.  

قیمت : 20,000 ريال