بررسي اثر عصاره هيدروالكلي دارچين بر علائم قطع مصرف مرفين در موش صحرائي

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

دوره 20 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: مكانيسمهاي دقيق وابستگي به اپيوئيدها و سندرم قطع مصرف هنوز بطور كامل شناخته نشده اند. از دير باز مطالعات زيادي در رابطه با عواملي كه بتوانند علايم قطع مصرف را كاهش دهند و خود منجر به وابستگي نشوند، صورت گرفته است. دارچين يك داروي گياهي است كه براي بهبود اختلالات تنفسي، مشكلات گوارشي، آرتريت، ديسمنوره و درد گلو مورد استفاده قرار گرفته است. اين عامل گياهي به عنوان آرام بخش در طب سنتي چين و هند استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه شناخت اثر عصاره هيدروالكلي دارچين بر علايم قطع مصرف مرفين در موش صحرايي بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، موش هاي صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار در محدوده وزني 275-225 گرم بطور تصادفي در 5 گروه 8 تايي وارد مطالعه شدند. به منظور القاي وابستگي، از روش تزريق زير جلدي دوزهاي فزاينده مرفين در يك دوره 13 روزه استفاده شد. در روز سيزدهم نيم ساعت بعد از آخرين دوز تزريق مرفين، به گروه كنترل، سالين (ml/kg 1) و به 3 گروه درماني به ترتيب عصاره هيدروالكلي دارچين در دوزهاي mg/kg 50 ،100 و 200 به صورت داخل صفاقي تزريق شد. پس از نيم ساعت، به همۀ گروه ها نالوكسان (mg/kg, ip 4) تزريق و به مدت 60 دقيقه علايم قطع مصرف شامل (پرش، ايستادن روي پاها، تيمار كردن آلت تناسلي، كشيدن شكم روي زمين و حركات شبيه سگ خيس) ثبت گرديد.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه دارچين در دوز mg/kg50، 100 و 200 در مقايسه با گروه كنترل دريافت كننده مرفين، بطور معني‌داري رفتار تيمار ناحيه تناسلي را كاهش داد. همچنين اين عصاره در تمامي دوزهاي بكار رفته، توانست علايم تام سندرم ترك را در مقايسه با گروه كنترل بطور معني داري كاهش دهد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده، عصاره هيدروالكلي دارچين در كاهش علايم قطع مصرف مرفين موثر بوده است.

Effect of hydroalcoholic extract of Cinnamomum on morphine-induced withdrawal symptoms in rats
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: The exact mechanisms of morphine dependence and withdrawal syndrome remain unclear. Many studies have been performed to find agents with minimal dependency side effects for prevention of withdrawal symptoms. Cinnamomum is a herbal medicine that has been used for respiratory disorders, digestive problems, arthritis, dysmenorrhea, and sore throat. Cinnamomum has been used as an alternative traditional treatment for sedative agents in China and India. This study aimed at investigating the effect of hydroalcoholic extract of cinnamomum on morphine withdrawal symptoms in the male rats.
Material and Methods: Adult mal Wistar rats weighting 225 -275 g were randomly selected and divided into 5 groups (8 rats per group). In order to induce dependency, additive doses of morphine were injected subcutaneously for 13 days. On the day 13, 30 minutes after the last dose of morphine, control group received saline ip (1 ml/kg: control) and 3 treatment groups received hydroalcoholic extracts of Cinnamomum (50, 100, 200 mg/kg respectively) intraperitoneally. Thirty minutes later,all groups received naloxone injection (4 mg/kg, ip) and withdrawal symptoms including: jumping, rearing, genital grooming, abdominal writhing, and wet dog shake were recorded for 60 minutes.
Results: Our results showed that hydroalcoholic extract of Cinnamomum at doses of 50, 100and 200 mg/kg decreased genital grooming. In addition,all doses of the extract of Cinnamomum decreased the total withdrawal scores signficantly.
Conclusion: Hydroalcoholic extract of Cinnamomum was effective in reducing the symptoms of morphine withdrawal.

قیمت : 20,000 ريال