بررسي وضعيت آلودگي ژل هاي لوبريكنت مورد استفاده جهت تعبيه كاتتر مجراي ادراري در بيمارستان هاي توحيد و بعثت سنندج در سال1392

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

دوره 20 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: 80% از عفونت هاي ادراري كسب شده از بيمارستان ناشي از تعبيه كاتتر ادراري ميباشد. يكي از عوامل مهم در ايجاد عفونت ادراري عدم استفاده از مواد و روش هاي استريل در زمان نصب كاتتر ادراري ميباشد، هدف اين مطالعه بررسي فراواني آلودگي ژل هاي لوبريكنت مورد استفاده است.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت مقطعي از خرداد تا مردادماه سال1392 صورت گرفت. در روند اجراي اين طرح 100 نمونه از ژل هاي لوبريكنت غير استريل از بخش هاي مختلف بيمارستان هاي بعثت و توحيد سنندج گرفته شد. متغير پيامد در اين مطالعه وضعيت آلودگي يا عدم آلودگي ژل بود. نتايج حاصل از اين پژوهش وارد نرم افزار STATA11 شد. اهداف توصيفي با آماره هاي توصيفي و اهداف تحليلي با آماره هاي تحليلي مانند فاصله اطمينان،كاي دو و لجستيك رگرسيون محاسبه شدند.
يافته ها: 50 عدد از اين نمونه ها (50%) از بيمارستان توحيد و 50 عدد ديگر (50%) از بيمارستان بعثت سنندج اخذ شد. در بين كل نمونه هاي اخذ شده 25 نمونه (25%) از نظر كشت ميكروبي مثبت بودند. 60 درصد پاتوژن هاي جدا شده از نمونه هاي مورد مطالعه سودومونا، انتروكوكوس و استافيلوكوكوس اپيدرميس بودند.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد كه 25% از ژل هاي لوبريكنت غير استريل چند بار مصرف مورد استفاده در نصب كاتتر ادراري از لحاظ آلودگي ميكروبي مثبت مي باشند. لذا پيشنهاد مي شود كه از اين پس در روند نصب كاتتر ادراري از ژل هاي ليدوكائين استريل يكبار مصرف استفاده شود.

Investigation of the frequency of the contamination of lubricant gels used for urinary catheterization in Tohid and Besat hospital in Sanandaj in 2013
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: 80% of hospital acquired urinary tract infections are due to urinary tract catheterization. One of the important risk factors for urinary tract infection is lack of use of sterilized materials and methods during urinary catheterization. The aim of this study was to investigate the frequency of contamination of the lubricant gels used for urinary tract catheterization.
Material and Methods: This cross-sectional study was conducted from June to August 2013. In this study, 100 samples of non-sterile lubricant gels were collected from various wards of Besat and Tohid hospitals in Sanandaj, and were transported to the laboratory within a thioglycolate environment. In this study, contamination or non-contamination of the gel was considered as the outcome variable. Results of this study were entered into STATA11 software. Descriptive objectives were measured using descriptive statistics and analytical objectives were calculated by analytical statistics such as confidence intervals, chi-square, and logistic regression.
Results: We obtained 100 samples from Tohid and Besat hospitals (50 samples from each hospital) in Sanandaj. Among the samples 25 % had positive microbial cultures. 60 % of the isolated pathogens were Pseudomonas, Enterococcus, and Staphylococcus epidermidis.
Conclusion: The results of this study showed that 25 % of reusable non-sterile lubricant gels which were used for urinary catheterization were positive for microbial contamination. Therefore we recommend that disposable sterile lidocaine gels be used for urinary catheterization.

قیمت : 20,000 ريال