رضايتمندي مراجعين از برنامه پزشك خانواده در شهرستان كرمان در سال 1389

بهداشت و توسعه

دوره 4 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: برنامه پزشك خانواده يكي از مهم‌ترين برنامه ها در بخش بهداشت و درمان ايران محسوب مي‌شود و با توجه به اين كه رضايت مي‌تواند در بهره‌وري منابع، كميت و كيفيت خدمات مؤثر باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي از برنامه مذكور در كرمان انجام شد.
روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعي بود كه بر روي 370 نفر از جمعيت نواحي روستايي شهرستان كرمان كه مجري برنامه پزشك خانواده بودند، انجام گرفت. روش نمونه¬گيري به صورت خوشه اي چندمرحله اي بود. داده ها با استـفاده از پـرسشنامه جمع آوري گرديد. بـراي آنـاليز داده ها از شاخص هاي توصيـفي و نيز براي بررسي ارتبـاط بيـن متغيـرها از آزمون¬هاي آماري كاي مـربـع، t- test و ANOVA استفاده گرديد.
نتا‌يج: ميانگين سن افراد شركت كننده در مطالعه 1 /10± 3/ 36 سال بود. رضايت 72 /18% گيرندگان خدمت در سطح مطلوب، 85 /60% در سطح نسبتاً مطلوب و 43/ 20% در سطح نامناسب بود. بين وضعيت تأهل و وضعيت تحصيلات مراجعين با رضايت آن ها رابطه معني داري وجود داشت، به نحوي كه ميزان رضايت در افراد متأهل بيشترين و در افراد با تحصيلات دانشگاهي كمترين بود. ولي بين سن و جنسيت با رضايت افراد رابطه آماري معني داري مشاهده نگرديد.
بحث و نتيجه‌گيري: به طور كلي، رضايت گيرندگان خدمت از برنامه پزشك خانواده در مركز بهداشت شهرستان كرمان در سطح نسبتاً مطلوبي مي¬باشد. البته حفظ وضعيت موجود و ارتقاء خدمات به موازات بالارفتن انتظارات مردم ضروري مي-باشد.

Satisfaction of Service Recipients of Family Physician Program in Kerman, 2011
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Family Physician program is one of the most important programs in the health sector of Iran. Since satisfaction can affect the efficacy, quantity and quality of health services, the present study was designed to determine the satisfaction rate of service recipients in Kerman from Family Physician program.
Methods: This cross-sectional study was performed on 370 individuals in the rural districts of Kerman where family physician program had been implemented. Multistage clustering method was applied for sampling and data collection was done using a questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and statistical tests such as Chi- square, t- test and one way ANOVA.
Results: The mean age of participants was 36.3 ±10.1 years. Satisfaction was favorable in 18.72%, relatively favorable in 60.85% and unfavorable in 20.43%. Satisfaction showed a significant relationship with marital status and level of education; that is, maximum satisfaction was observed in married subjects and minimum in those with university degrees. But satisfaction had no significant relationship with age or gender.
Conclusion: In general, the level of satisfaction among recipients of family physician program was relatively favorable; of course, along with the raising expectations of people, maintaining the present status and even improving this service is necessary.

قیمت : 20,000 ريال