تاثير فيلم آموزشي بر كيفيت زندگي و رضايت‌مندي بيماران تراكئوستومي

مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش)

دوره 17 - شماره 11

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: بيماران داراي تراكئوستومي به علت تغييرات و محدوديت‌هاي ايجاد شده كيفيت زندگي آنها پايين مي‌آيد كه شايد با آموزش مناسب بتوان علاوه بر بهبود كيفيت زندگي اين بيماران، رضايت‌مندي آنها از آموزش ارائه شده را نيز افزايش داد. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير فيلم آموزشي بر كيفيت زندگي و رضايت‌مندي بيماران تراكئوستومي مي‌باشد. مواد و روش‌ها: اين مطالعه نيمه تجربي بر روي 80 بيمار داراي تراكئوستومي در بيمارستان‌هاي امير علم و امام خميني شهر تهران در سال 1392 انجام شده است. بيماران با روش نمونه‌گيري تصادفي در دو گروه كنترل و مداخله تخصيص داده شدند. در حين ترخيص پرسش‌نامه مشخصات دموگرافيك، كيفيت زندگي (36-SF) و رضايت‌مندي (VAS) را تكميل نمودند. سپس به گروه مداخله علاوه بر دريافت آموزش‌هاي معمول از پرسنل بيمارستان يك عدد سي دي آموزشي جهت استفاده در منزل داده شد. بعد از دو ماه مجددا كيفيت زندگي و رضايت‌مندي دو گروه مورد بررسي قرار گرفت. يافته‌ها: تحليل‌هاي آماري نشان داد، ميانگين كلي كيفيت زندگي بعد از مداخله تفاوت آماري معني‌دار بود(003/ 0=p). هم‌چنين كيفيت زندگي در گروه مداخله دو ماه بعد از ترخيص در ابعاد محدوديت نقش به علت مشكلات عاطفي، وضعيت عاطفي، عملكرد اجتماعي، انرژي، سلامت عمومي و درد افزايش يافته بود. ميانگين رضايت‌مندي از آموزش بعد از مداخله در دو گروه داراي تفاوت آماري معني‌دار بود(001/ 0>p). نتيجه‌گيري: استفاده از فيلم آموزشي علاوه بر آموزش‌هاي معمول مي‌تواند باعث ارتقاي كيفيت زندگي و افزايش رضايت‌مندي بيماران تراكئوستومي‌شود.

The efficacy of education film on quality of life and satisfaction in patient with tracheostomy
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: quality of life in Tracheostomy patients who are discharged from hospital and take care of your home will be affected by the current situation. Therefore, proper training can improve their quality of life also will increase the satisfaction of the training provided. Based on this, the researcher was to investigate the effects of video tape on quality of life and satisfaction in patient with tracheostomy. Materials and Methods: This research is a Quasi-experimental study in Imam Khomeini and Amir alam Hospital of Tehran University of Medical Sciences in1392. In this study 80 patient were randomly assigned to intervention and control groups. In the discharge questionnaire on demographic characteristics, quality of life (SF-36) and satisfaction (VAS) were completed. The intervention group received education film for home use addition to the routine teaching of hospital .Two months later the patient's quality of life and patient satisfaction were assessed again with the above instruments. The data was analyzed with using statistical SPSS (V.20) Results: Statistical analysis showed the difference was significant in both groups after the intervention (p=0.003). The quality of life in the intervention group at two months after the discharge in role limitation due to emotional problems, emotional status, social functioning, energy, public health, and the pain had increased. Average satisfaction with the training of the two groups was statistically significant difference (p<0.001). Conclusion: The results showed that in addition to routine education to provide educational CDs for home use at discharge can improve the quality of life as well as increased satisfaction with training provided to patient’s tracheostomy.

قیمت : 20,000 ريال