تأثير آموزش از طريق فيلم به زبان بومي بر اضطراب بيماران تحت آنژيوگرافي عروق كرونر

مجله دانشگاه علوم پزشكي قم

دوره 8 - شماره 6

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: آنژيوگرافي عروق كرونري مي‌تواند اضطراب زيادي در بيماران ايجاد كند. در زمينه بررسي تأثير آموزش‌هاي قبل از آنژيوگرافي بر سطح اضطراب بيماران، مطالعه‌اي‌كه تأثير آموزش‌ مبتني بر زبان بومي بيماران را بررسي كرده باشد، يافت نشد. لذا اين مطالعه با هدف تعيين تأثير آموزش از طريق فيلم به زبان بومي بر اضطراب بيماران بستري براي آنژيوگرافي عروق صورت گرفت.
روش بررسي: مطالعه حاضر به‌صورت نيمه‌تجربي در مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) اردبيل (سال 1392) انجام شد. تعداد 160 نفر از بيماران بستري براي آنژيوگرافي عروق كرونر به‌طور تصادفي در دو گروه كنترل (80=n) و تجربي (80=n) قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوري داده‌ها شامل پرسشنامه مشخصات فردي - اجتماعي و پرسشنامه اضطراب موقعيتي (Spielberger) بود. براي گروه تجربي، يك فيلم آموزشي به زبان تركي حاوي اقدامات لازم قبل، حين و بعد از آنژيوگرافي و براي گروه كنترل فقط اقدامات معمول بخش ارائه گرديد. ميزان اضطراب موقعيتي بيماران قبل و بعد از آموزش در هر دو گروه اندازه‌گيري و مقايسه شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌هاي كاي‌دو، تي مستقل و تي زوج تجزيه و تحليل شدند. سطح معني‌داري، كمتر از 05/ 0 در نظر گرفته شد.
يافته‌ها: در اين مطالعه اختلاف ميانگين اضطراب موقعيتي در گروه تجربي در مقايسه با گروه شاهد به‌صورت معني‌داري كاهش نشان داد.
نتيجه‌گيري: طبق نتايج اين مطالعه، كاربرد آموزش چند رسانه‌اي از طريق فيلم مبتني بر زبان بومي در كاهش اضطراب بيماران كانديد آنژيوگرافي مؤثر است. لذا توصيه مي‌شود از اين روش جهت كاهش اضطراب بيماران، قبل از روش‌هاي تهاجمي استفاده شود.

EFFECT OF VIDEO EDUCATION IN NATIVE LANGUAGE ON THE ANXIETY LEVEL OF PATIENTS UNDERGOING CORONARY ANGIOGRAPHY
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Coronary angiography can cause a high degree of anxiety in patients. Regarding the effect of pre-angiography education on the anxiety level of patients, no certain investigation was found considering the effect of video education in native language. The aim of this study was to investigate the effects of video education based on the patient's native language on the anxiety level of coronary angiography candidates.
Methods: In this quasi-experimental study 160 patients hospitalized for coronary angiography were randomly divided into two groups: control (n =80) and experimental (n =80) in Imam Khomeini Therapeutic and Educational Center of Ardabil. The data were collected using demographic characteristics questionnaire and Spielberger's state trait anxiety inventory (STAI) questionnaire. For the experimental group, an educational film was presented in Turkish language about the necessary actions before, during and after coronary angiography. The control group only received the routine preparations of the ward. The state anxiety levels in both groups before and after the education were measured and compared. Data were analyzed using Chi-square test, independent T-test and paired T-test. p<0.05 was considered statistically significant.
Results: In this study, mean of state anxiety in experimental group decreased significantly as compared with control group.
Conclusion: Based on the results of this study, multimedia education in native language was effective on reducing the anxiety of coronary angiography candidates. Therefore, it is recommended to use this method to reduce anxiety in patients before invasive procedures.

قیمت : 20,000 ريال