اثر ضدالتهابي پماد مرهم مفاصل در موش‌هاي صحرايي نر

مجله دانشگاه علوم پزشكي قم

دوره 8 - شماره suppl.5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: التهاب، پاسخ محافظتي ميزبان در برابر عوامل مهاجم خارجي و بافت نكروزي است كه مي‏تواند باعث آسيب‏هاي بافتي شود. در تحقيق حاضر اثر ضدالتهابي پماد مرهم مفاصل ]شامل گياهان بابونه و ابوخلسا (هواچوبه)[، مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه 72 سر موش صحرايي نر به سه گروه شامل: كنترل، التهاب، التهاب- درمان تقسيم شدند. براي ايجاد التهاب، از تزريق فرمالين به كف پاي حيوان، تزريق گزيلن به گوش و اسيد استيك به داخل صفاق استفاده شد. براي ارزيابي ميزان التهاب؛ ميزان نشت ايوانس‏بلو بعد از تزريق از طريق قلب به داخل قطعات پا، گوش و مايع صفاق اندازه‏گيري شد. در مورد ارزيابي ميزان التهاب پا، از روش اندازه‏گيري قطر پا استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آزمون آناليز واريانس يك‌طرفه و تكميلي توكي انجام گرفت. سطح معني‌داري، 05/ 0> p در نظر گرفته شد.
يافته‎ها: در بررسي التهاب پا، مقايسه ميانگين جذب نوري ايوانس‏بلو در گروه التهاب - درمان (0048/ 0±046/ 0) نسبت به گروه التهاب (0032/ 0±084/ 0)، تفاوت معني‏داري را نشان داد (05/ 0>p). علاوه بر اين، مقايسه ميانگين تغييرات قطر پا در گروه التهاب - درمان (015/ 0±0771/ 0) نسبت به گروه التهاب (017/ 0±1503/ 0)، داراي تفاوت معني‏داري بود (05/ 0>p). در التهاب صفاق نيز ميانگين جذب نوري ايوانس‏بلو در گروه التهاب - درمان (019/ 0±186/ 0) نسبت به گروه التهاب (029/ 0±237/ 0)، به‌طور معني‏داري كمتر بود (05/ 0> p). در التهاب گوش، مصرف مرهم باعث كاهش در التهاب نشد.
نتيجه‎گيري: طبق نتايج اين مطالعه، استفاده موضعي مرهم مفاصل، باعث كاهش التهاب در پاي موش مي‏شود. علاوه بر اين، جذب سيستميك آن نيز التهاب صفاق را كاهش مي‏دهد.

ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF MARHAME-MAFASEL OINTMENT IN MALE RATS
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Inflammation is a protective response against invading foreign agents and necrotic tissue, which can cause tissue damage. In this research, anti-inflammatory effect of Marhame-mafasel ointment consisting of Arnebia euchroma L. and Matricaria chamomilla L., was investigated.
Methods: In this study, 72 male rats were divided into three groups, including control, inflammation, and inflammation-treatment. For induction of inflammation, injection of formalin into animal’s paw, xylene into ear, and acetic acid into peritoneum, were performed. To assess the degree of inflammation, Evans blue leakage into legs, ears and peritoneal fluid were measured following its injection into heart. To assess the inflammation of the foot, foot diameter measuring method was used. Data analysis was performed using one-way ANOVA and Tukey's test. The Significance Level Was Considered p<0.05.
Results: In the assessment of foot inflammation, the comparison of the mean absorbance of Evans blue in the inflammation-treatment group (0.046±0.0048) showed significant difference from the inflammation group (0.084±0.0032) (p<0.05). Also, the comparison of the mean foot diameter in the inflammation-treatment group (0.0771±0.015) had significant difference from the inflammation group (0.1503±0.017) (p<0.05). In the peritonitis, the mean absorbance of Evans blue in the inflammation-treatment group (0.186±0.019) was significantly lower than the inflammation group (0.237±0.029) (p<0.05). In ear inflammation, the use of Marhame-mafasel ointment caused no reduction in inflammation.
Conclusion: Based on the results of this study, application of the Marhame-mafasel ointment decreases inflammation in the rat foot. In addition, its systemic absorption reduces Peritonitis.

قیمت : 20,000 ريال