شدت اضطراب موقعيتي در مادران سزارين شده داراي نوزاد آسيب پذير

فصلنامه پرستاري ايران

دوره 27 - شماره 90,91

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: تولد نوزاد آسيب پذير و بستري شدن نوزاد در بخش مراقبت ويژه مي تواند موجب افزايش استرس و اضطراب مادر شود. اين مطالعه با هدف تعيين شدت اضطراب موقعيتي در مادران سزارين شده داراي نوزاد آسيب پذير انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، 99 نفر از مادران داراي نوزاد آسيب پذير بستري در واحد مراقبت ويژه نوزادان، در بيمارستان هاي وليعصر و جامع زنان، با روش نمونه گيري در دسترس مورد ارزيابي قرار گرفتند. جهت بررسي شدت اضطراب مادران، از آزمون اشپيلبرگر استفاده گرديد. در نهايت، يافته ها با استفاده از آمار توصيفي، آزمون هاي كاي دو، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون خطي ساده در نرم افزار SPSS (نسخه 16) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بطور كلي درصد قابل توجهي از مادران مورد مطالعه در نخستين روز پس از سزارين، داراي ميزان اضطراب موقعيتي شديد بودند (7/ 69%) و ميانگين شدت اضطراب در مادران سزارين شده 7 ± 8/ 57 بود. آزمون ضريب همبستگي پيرسون يك رابطه خطي معكوس و در حد اندك بين شدت اضطراب و سن را نشان داد (r= - 0.246), (P=0.014). ليكن بين شدت اضطراب موقعيتي و ديگر متغير هاي زمينه اي ارتباط معناداري مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري كلي: با توجه به يافته ها بكارگيري استراتژي هاي كاهش اضطراب از سوي پرستاران و ماماهاي شاغل در بخش زنان و زايمان، در اين گروه از مادران ضروري بنظر مي آيد.

State Anxiety in Mothers with Vulnerable Neonates Who Give Birth by Caesarean Section
Article Type: Original Article
Abstract:

Background & Aim: Giving birth to a vulnerable neonate and admission of a newborn to Neonatal Intensive Care Unit (NICU) could provoke huge stress and anxiety in mother. The aim of this study was to assess state a nxiety in mothers with vulnerable neonates who give birth by cesarean section.
Material & Methods: In this cross-sectional study, 99 mothers with high risk neonate after their cesarean section and hospitalized in Jamee Women Hospital and Vali Asr Hospital in Tehran city were recruited by convenience sampling. Data was collected by Spielberger State Anxiety Inventoryv (STAI) and analyzed by descriptive statistics and Chi-square test, Pearson correlation coefficient and simple linear regression analysis using SPSS-PC (V.16).
Results: A considerable percentage of the mothers had severe state anxiety ( 69.7%) , and the mean score of their anxiety was 57.8 ± 7 . Pearson correlation coefficient showed a negative indirect linear correlation between anxiety and age (r= - 0.246), (P=0.014). However, t here was no significant relationship between state anxiety and other background variables.
Conclusion: According to the findings it seems necessary for nurses and midwives in maternity wards to apply strategies by to reduce state anxiety in this group of mothers.